Site Metrics and Web Analytics by NextSTAT
FR | EN 
XML/RSS feed  
 Home

Welkom op de site van COPRO!

Via de linker kolom vraagt u gerichte informatie op.
Dit nieuwsscherm somt een reeks actuele topics op. Veel leesgenot.


  VACATURES  


  EXTRANET technische fiches  Het ACTIVITEITENRAPPORT 2015 kan online bekeken worden en als PDF-bestand gedownload worden.

01/04/2016 Dirk Van Loo volgt Erik Barbé op als CEO van COPRO
03/03/2016 TOP-MIX in Oostende: eerste tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt
08/01/2016 Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden
14/10/2015 COPRO tevredenheidsenquête
06/05/2015 Certificatie voor afvoer van teerhoudend asfalt
28/04/2015 COPRO erkend als sectorale organisatie (OSO) voor het BENOR-merk
09/01/2015 Nieuw certificaat voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen
12/12/2014 NIEUWE TYPES ASFALT volgens Standaardbestek 250 versie 3.1 goedgekeurd
13/11/2014 Binnenkort HALFWARME ASFALTMENGSELS conform Standaardbestek 250
06/10/2014 COPRO begroet nieuwe voorzitter
03/10/2014 Afdichtingen van elastomeer – Nieuwe productnormen gebenoriseerd
04/09/2014 Infosessies wegmarkeringen
26/08/2014 Secundaire granulaten
11/08/2014 BETON voor WEGENBOUW: eindelijk gecertificeerd!
31/03/2014 COPRO behaalt VLAREL-erkenning voor monsternemingen
27/02/2014 EXTRA Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden
27/01/2014 Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes op de COPRO-Site

Klachten en/of suggesties

01/04/2016 Dirk Van Loo volgt Erik Barbé op als CEO van COPRO

Sinds 1 april 2016 is ir. Dirk Van Loo de nieuwe CEO van vzw COPRO te Zellik. Hij volgt Erik Barbé op, die na 16 jaar aan het roer te hebben gestaan, van zijn welverdiend pensioen geniet.

Erik Barbé heeft eerst als directeur, later als CEO, COPRO verder uitgebouwd tot de gerenommeerde instelling in de wegenis- en infrastructuursector die het nu is. COPRO wil hem daarvoor van harte bedanken en wenst hem veel succes en plezier in deze nieuwe episode van het leven die hij nu zal ontdekken.

Dirk Van Loo heeft een 23-jarige ervaring in de bouw- en betonsector en is sinds 2013 technisch directeur bij COPRO. Hij werd door de Raad van Bestuur aangesteld om het beleid verder te zetten, en de activiteiten te ontwikkelen, beantwoordend aan de behoeften van de markt.

top

03/03/2016 TOP-MIX in Oostende: eerste tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Onlangs meldde COPRO dat het zou starten met de certificatie van de afvoer van teerhoudend asfalt. Ondertussen is bij één tussenopslagplaats de proefperiode gestart voor de COPRO ε certificatie. Vanaf heden mag TOP-MIX in Oostende teerhoudend asfalt ontvangen om het conform Standaardbestek 250 versie 3.1 thermisch te laten reinigen.

Meer weten?     top

08/01/2016 Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden

COPRO organiseert op 02/02/2016 samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW en Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegenbouwkunde een opleidingsdag over normalisatie, keuring en certificatie in de wegenbouwsector. Het is de bedoeling om werftoezichters, werfleiders, e.d. met minder dan 2 jaar praktijkervaring vertrouwd te maken met certificatie en vooral met de praktische dagdagelijkse toepassing ervan. Voor de uitnodiging, klik hier. Schrijf snel in, het aantal deelnemers is beperkt.

top

14/10/2015 COPRO tevredenheidsenquête

COPRO lanceert in oktober/november een enquête bij zijn partners. Als u telefonisch wordt gecontacteerd door een onafhankelijk bureau met vragen over uw tevredenheid, ergernissen of bemerkingen, bedankt om even tijd vrij te maken voor uw feedback. De resultaten worden eind 2015 gecommuniceerd.

top

06/05/2015 Certificatie voor afvoer van teerhoudend asfalt

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse Overheid beslist om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen niet langer te recycleren in onze wegen. In plaats daarvan zal dit asfalt worden verwijderd en thermisch gereinigd. Het verplicht reinigen zal stapsgewijs worden ingevoerd. In eerste instantie zal het enkel worden verplicht voor werken waarbij minder dan 2000 ton teerhoudend asfalt vrijkomt.

Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van het teerhoudend asfalt is gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie: COPRO ε. De ε wijst erop dat het om certificatie van uitvoering gaat en niet om het product zelf.

Het certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen. De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt. Het thermisch reinigen op zich maakt er geen deel van uit.

Meer weten?      top

28/04/2015 COPRO erkend als sectorale organisatie (OSO) voor het BENOR-merk

Het NBN (Bureau voor Normalisatie), is eigenaar van het BENOR-merk, en heeft het beheer ervan in licentie gegeven aan de vzw BENOR. Op zijn beurt, geeft de vzw sublicenties aan sectorale organisaties (OSO), voor het beheer en toezicht op het gebruik van het BENOR-merk toegepast op producten, processen of diensten van welomschreven sectoren.

COPRO heeft deze sublicentie ontvangen en is dus sectorale organisatie voor een hele rits producten. Daarbij gerecycleerde granulaten, hydraulisch gebonden mengsels, granulaten van secundaire oorsprong, wegenisbeton, wegmarkeringen, afschermende constructies, elastomeren, wegenisproducten in gietijzer, enz.

Voor u als gebruiker, producent of voorschrijver wijzigt quasi niets. Voor COPRO is het een nieuwe officiële bevestiging van zijn positie als kwaliteitspartner.

Meer weten?     top

09/01/2015 Nieuw certificaat voor producenten en leveranciers van NTMB-materialen

De nieuwe versie van het Standaardbestek 250 verplicht het NTMB-certificaat voor producenten en leveranciers van natuurtechnische milieubouwmaterialen. Concreet zijn dat producten zoals grassen, oeverplanten, hout, natuurtechnische geotextielen, etc. die gebruikt worden in de infrastructuurbouw, bijvoorbeeld als oeverbescherming. (NTMB = Natuurtechnische Milieubouw)

Het is een systeemcertificaat, tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen te versterken en om ze vervolgens met meer vertrouwen in bestekken te kunnen opnemen. Het betreft dus geen certificatie van het NTMB-product zelf, maar van het kwaliteitssysteem van de producent of leverancier.

Het beheer van de certificatie is in handen van NTMB-OK, het spiksplinternieuw Vlaams overleg- en kenniscentrum voor natuurtechnische milieubouw. Dit gebeurt in overleg met de verschillende betrokken partijen: producenten en leveranciers, bestekschrijvers, overheden, aannemers en experten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (info@lne.be), of bij COPRO (info@copro.eu).

top

12/12/2014 NIEUWE TYPES ASFALT volgens Standaardbestek 250 versie 3.1 goedgekeurd

Recent werd versie 3.1 van het Standaardbestek 250 gepubliceerd door het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest. In dit nieuwe bestek zijn enkele nieuwe types asfalt voorzien.

De firma Aswebo uit Drongen is de eerste die haar gamma uitbreidt met enkele van deze nieuwe mengsels.

Meer weten?     top

13/11/2014 Binnenkort HALFWARME ASFALTMENGSELS conform Standaardbestek 250

Het in België gebruikte asfalt kan men onderscheiden op basis van de temperatuur waarbij het wordt geproduceerd en geleverd: Enerzijds de ‘gewone’ asfaltmengsels of warme asfaltmengsels (‘hot mix’, aan ongeveer 140 tot 190 °C) en anderzijds koudasfalt (mengsels met emulsie of met een ander type bindmiddel, aan omgevingstemperatuur).

In het kader van de strijd tegen CO2-emissie, het beperken van energieverbruik en het reduceren van dampen, probeert men over de ganse wereld al enkele jaren de productietemperatuur van warme asfaltmengsels te verlagen. Halfwarme asfaltmengsels (verwarrend ‘warm mix’ in het Engels) zijn in de sector dan ook al geruime tijd een ‘hot topic’.

In het nieuwe Standaardbestek 250 versie 3.1 is ‘Asfalt bij Verlaagde Temperatuur’, kortweg AVT, voorzien. Fabrikanten zullen niet zomaar mogen overschakelen op halfwarme productie. Zij zullen door middel van een zogenaamd ‘validatiedossier’ moeten aantonen dat hun AVT-techniek geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de asfaltmengsels.

De firma Aswebo uit Drongen is de eerste asfaltfabrikant wiens validatiedossier is goedgekeurd.

Meer weten?     top

06/10/2014 COPRO begroet nieuwe voorzitter

Tijdens zijn jongste vergadering koos de Raad van Bestuur van COPRO op 12/09/2014 ir. Filip Boelaert, Secretaris Generaal van MOW, tot zijn nieuwe voorzitter.

Hiermee neemt hij de voorzittershamer over van ir. Fernand Desmyter die gedurende 11 jaar op professionele wijze alle Raden van Bestuur, alle meetings van de Algemene Vergadering en bovendien alle Vlaamse Regionale Comités voorzat.

COPRO feliciteert zijn nieuwe voorzitter en wenst hem veel doorzettingskracht om COPRO verder uit te bouwen tot de referentie certificatie- en keuringsinstelling in de Belgische (wegen-)bouw.

top

03/10/2014 Afdichtingen van elastomeer – Nieuwe productnormen gebenoriseerd

De benorisatie van afdichtingen van elastomeer is mogelijk volgens verschillende productnormen, nl.:
  • NBN EN 681-1: Gevulcaniseerde rubber
  • NBN EN 681-2: Thermoplastische elastomeren
  • NBN EN 681-3: Gevulcaniseerde schuimrubber
  • NBN EN 681-4: Afdichtingsringen uit gegoten polyurethaan
  • NBN EN 682: afdichtingen van verbindingen in buizen en hulpstukken voor gas en vloeibare koolwaterstoffen
  • PTV 832: Opleggingen van elastomeer voor gietijzeren deksels
Meer weten?     top

04/09/2014 Infosessies wegmarkeringen

De regionale wegenadministraties organiseren in samenwerking met het OCW en COPRO gratis infosessies over signalisatie. Regelgeving en eisen i.v.m. wegsignalisatie zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd.
Hoog tijd voor technische diensten, studiebureau’s, wegbeheerders, etc, om zich te laten informeren op één van de 6 voormiddagen in oktober en november 2014, verspreid over het ganse land.

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen.

top

26/08/2014 Secundaire granulaten

Een nieuw certificaat zowel milieuhygiënisch als bouwtechnisch.

Duurzame ontwikkeling en materiaalkringlopen staan centraal in onze actuele maatschappij.
Aangestuurd door de noden op de markt, nam COPRO het initiatief tot de certificatie van secundaire granulaten.
Dit zijn zand of grof granulaat bekomen door het recycleren van afvalstoffen of bijproducten.
Voorbeelden zijn slakken of bodemassen afkomstig van de ferro- of non-ferro-industrie, slakken of bodemassen afkomstig van afvalverbrandingsprocessen, gieterijzanden, spoorwegballast, cellenbeton, …

COPRO geeft met deze certificatie invulling aan alle vereiste criteria om een veilig bouwtechnisch en een wettelijk milieuverantwoord gebruik van de eindproducten te verzekeren.

COPRO-gecertificeerde secundaire granulaten kunnen gebruikt worden in o.a. beton, asfalt en hydraulisch gebonden mengsels, en dit overeenkomstig de geldende normen, productcertificatie, ….

Hierbij dient ook steeds rekening te worden gehouden met de milieugerelateerde eigenschappen van de granulaten en van het eindproduct waarin ze gebruikt zijn.

Voor meer informatie: info@copro.eu

top

11/08/2014 BETON voor WEGENBOUW: eindelijk gecertificeerd!

In de wegenbouwsector wordt certificatie voorgeschreven voor quasi alle belangrijke producten: asfalt, funderingen, betonproducten, bewegwijzering etc., maar niet voor wegenisbeton.

Hierin komt binnenkort verandering, het einde van de (beton-) tunnel is in zicht.

Het nieuwe Standaardbestek 250 zal wegenisbeton eisen met BENOR-certificaat, inbegrepen het beton voor de lijnvormige elementen die ter plaatse gestort worden (stootbanden, greppels, etc).

COPRO heeft, met de steun van de collega’s van BE-Cert (ex. OCCN-CRIC) de stier bij de horens gevat.
Een nagelnieuwe adviesraad, met alle actoren uit de sector, buigt zich op dit ogenblik over de voorschriften en reglementen.
Aan de hand hiervan zullen vaste en mobiele betoncentrales vanaf 2015 hun mengsels voor wegenisbeton kunnen laten certificeren en registreren.

Ook Brussel en Wallonië doen mee!

Op weg naar onverwoestbare heirbanen in beton!

top  

31/03/2014 COPRO behaalt VLAREL-erkenning voor monsternemingen

Op 19 november 2010 keurde de Vlaamse regering het nieuwe Vlaamse reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu – kortweg VLAREL – definitief goed. Met dat wijzigingsbesluit worden een aantal bestaande OVAM-erkenningen geïntegreerd in het VLAREL.

De opvallendste wijziging is ongetwijfeld de uitbreiding van de erkenningen. Enerzijds voor de monstername van afvalstoffen en andere materialen en anderzijds voor de analyse van asbest.

Deze erkenningen zijn cruciaal in de ketenzorg gaande van het nemen van de stalen tot het reproduceren van de resultaten in het analyserapport. De betrouwbaarheid van de analyseresultaten wordt immers in eerste instantie bepaald door de representatieve staalname. Dat vereist echter een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle uitvoering.

OVAM heeft aan de vzw COPRO deze VLAREL-erkenning toegekend als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters.

Voor volgende pakketten van monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen alsook voor de monstervoorbehandeling ter plaatse is COPRO vanaf 01/02/2014 officieel erkend:

  • MA.3: Gebruik als bouwstof – Vaste stoffen
  • MA.7.1: Asbest in hopen
Voor meer informatie hierover kan u steeds terecht bij onze diensten.

top

27/02/2014 EXTRA Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden

De opleidingsdag op 11/03/2014 over normalisatie, keuring en certificatie in de wegenbouwsector, georganiseerd door COPRO samen met het OCW en AWV is een groot succes. Het aantal inschrijvingen overtreft ruim onze verwachtingen.

Daarom zijn de inschrijvingen voor deze dag afgesloten, maar wordt een extra, identieke dag georganiseerd op 8/5/2014. Het blijft de bedoeling om werftoezichters, werfleiders, e.d. met minder dan 2 jaar praktijkervaring, vertrouwd te maken met certificatie en vooral met de praktische dagdagelijkse toepassing ervan. Ook hiervoor zijn het aantal deelnemers beperkt, we proberen het namelijk interactief en praktisch te houden.

Heb je interesse? Schrijf je dan snel in. Voor alle info, klik hier voor de originele uitnodiging.

top

27/01/2014 Opleidingsdag voor Aanbestedende Overheden

COPRO organiseert samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW en Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegenbouwkunde een opleidingsdag over normalisatie, keuring en certificatie in de wegenbouwsector. Het is de bedoeling om werftoezichters, werfleiders, e.d. met minder dan 2 jaar praktijkervaring vertrouwd te maken met certificatie en vooral met de praktische dagdagelijkse toepassing ervan. Voor de uitnodiging, klik hier . Schrijf snel in, het aantal deelnemers is beperkt.

top

Blijf op de hoogte van de nieuwtjes op de COPRO-Site XML/RSS feed

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwigheden op de COPRO-Site? Zet dan volgende link in uw nieuwslezer (RSS-Reader) "http://www.copro.eu/content/Feed_NL.xml".

top