Overslaan en naar de inhoud gaan

Gerecycleerde granulaten

gerecycleerde granulaten

Onderwerp van de certificatie

Gerecycleerde granulaten zijn hoofdzakelijk afkomstig van het voorafzeven, breken en zeven van bouw- en slooppuin dat vrijkomt bij de afbraak van een gebouw of de opbraak van een weg. Dit puin wordt ofwel ter plekke gerecycleerd met een mobiele installatie, ofwel naar een vaste locatie vervoerd waar het verwerkt wordt door een breekinstallatie. Zowel deze vaste sites als de mobiele installaties worden gecertificeerd door COPRO. Na behandeling van het te breken puin worden al dan niet de betreffende certificaten uitgereikt die waarborgen dat het betreffende granulaat voldoet aan alle bouwtechnische en milieuhygiënische kwaliteitseisen conform de geldende wetgeving. De afvalstof wordt via de COPRO-keuring omgezet naar een secundaire grondstof.

Het COPRO-certificaat omvat alles wat met het milieu te maken heeft. Zo wordt gekeken naar de eventuele aanwezigheid van asbest, zware metalen of minerale oliën, de teerhoudendheid van asfalt, de fysische verontreiniging, … De vereisten hieromtrent staan uitgeschreven in het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen), dat wordt beheerd door de OVAM. De OVAM legt dus de modaliteiten vast waaraan deze producten in het kader van het milieu moeten voldoen en bepaalt aan de hand van een eenheidsreglement wat COPRO dient te certificeren.

Het BENOR-certificaat omvat de bouwtechnische vereisten die staan beschreven in het standaardbestek 250 van de wegenbouw. Dit preciseert aan wat een granulaat moet voldoen om te kunnen dienen als bv. onderfundering of steenslagfundering. COPRO toetst het granulaat aan deze vereisten en reikt vervolgens een BENOR-certificaat uit.

Het CE-certificaat geeft aan dat het granulaat voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Het kadert in de Bouwproductenverordening 305/2011 voor granulaten waarvoor de CE-markering systeem AVCP 2+ van toepassing is. Dit reglement bevat de algemene regels voor de leverancier en de genotificeerde instelling. COPRO is hiervoor sinds 2004 door de bevoegde overheid aangemeld bij de Europese Commissie. Meer specifiek dienen de producenten te beschikken over een FPC handboek (Factory Production Control) waarin de procedures staan beschreven hoe er in de praktijk wordt gewerkt. Ook dienen er, na uitvoering van de ITT-proeven (Initial Type Testing), onder verantwoordelijkheid van de producent prestatieverklaringen (DoP’s) te worden opgesteld.

Naast het uitvoeren van de keuringen, het afleveren van certificaten, het valideren van technische fiches en het toewijzen van eventuele sancties worden er in overleg met de sectorale commissie ook certificatiereglementen, technische voorschriften en reglementaire nota’s opgemaakt.

Gerecl gran

 

Gerecl gran

 

Activiteiten/Evolutie

In 2020 ontvingen we in totaal 18 formele aanvragen, waarvan 12 voor vaste locaties en 6 voor mobiele installaties.

De toestand op 1 januari 2021: In totaal zijn er 281 productie-eenheden waarvan 261 COPRO-gecertificeerd (208 vast + 53 mobiel), 11 eenheden in proefperiode (5 vast + 6 mobiel) en 9 eenheden die nog niet in de proefperiode zijn (7 vast + 2 mobiel).

Dit is een lichte daling van het aantal productie-eenheden in vergelijking met 2019. De invloed van de COVID-19 pandemie mag hier niet onderschat worden.

Evolutie van het aantal productie-eenheden

Gerecl gran evolutie productie eenheden

Spreiding productie-eenheden (COPRO/BENOR/CE) per provincie

Gerecl gran spreiding productie eenheden

Totale hoeveelheid COPRO-gecertificeerde gerecycleerde granulaten in 2020: 13.279.764 ton

 • Vaste locatie (TRA10) – totale hoeveelheid afgeleverde gerecycleerde granulaten 11.287.449 ton
 • Mobiele installatie (TRA11) – totale productie 5.956.946 ton, waarvan:
  • geproduceerd op bouw- en sloopwerven: 1.992.315 ton
  • geproduceerd op andere vaste locaties (TRA 10): 3.964.631 ton

Net als in 2019 was er in 2020 een lichte daling (-3%) afgeleverde gerecycleerde granulaten. De hoeveelheid gerecycleerde COPRO-gekeurde granulaten bedroeg ongeveer 13,3 miljoen ton. België was reeds één van de koplopers in Europa op het vlak van gerecycleerde granulaten, en blijft deze positie behouden in 2020.

Op het COPRO-Extranet zijn de technische fiches van alle gecertificeerde producten digitaal raadpleegbaar. Eind 2020 waren er in totaal 2650 digitale technische fiches - 1878 voor vaste locaties en 772 voor mobiele brekers – in het COPRO-Extranet met als status “gecertificeerd”.

Gerecl gran hoeveelheden

Totalen van de geproduceerde soorten granulaten

Totalen van de geproduceerde soorten granulaten

Spreiding van de tonnages over het aantal producenten

2 Van Schelvergem Michaël - NL - V.1 - Gerecycleerde granulaten2

Er werden in totaal 750 controle-inspecties uitgevoerd waarvan: 

 • Vast:           
  • 247 inspecties van het type T1c (1 dag)
  • 306 inspecties van het type T2c (1/2 dag)
 • Mobiel:       
  • 121 inspecties van het type T1c (1 dag)
  • 76 inspecties van het type T2c (1/2 dag)

Tijdens deze bezoeken werden 2.841 monsters ontnomen. Dit groot aantal monsters is te wijten aan de extra stalen die dienden genomen te worden in kader van de invoering van het hoog milieu risico profiel puin (HMRP) en die opgelegd zijn in het OVAM-eenheidsreglement. Ook elke bouw- en sloopwerf met het profiel HMRP kreeg indien mogelijk een inspectie.

Wat betreft sancties werden er in totaal 25 waarschuwingen, 6 verwittigingen, 30 opschortingen van autonome levering en 1 opschorting van technische fiches uitgeschreven.

Gerecl gran aantal productie eenheden

 

Nieuws 2020

2020 was niet alleen het jaar waarbij COVID-19 zich liet voelen in de bouwsector, maar ook het eerste jaar van de 2 jaar durende overgangsperiode waarbij de overgangstermijnen zoals vermeld in het OVAM-eenheidsreglement en in de standaardprocedure van het traceersysteem Tracimat verlengd werden.

Concreet houdt dit in dat in het OVAM-eenheidsreglement is opgenomen dat de producent het puin dat hij als LMRP heeft aanvaard tot uiterlijk 1 januari 2022 samen met - of als - HMRP mag verwerken.

Omdat het momenteel in de praktijk niet mogelijk en haalbaar is (plaatsgebrek, te weinig aanvoer van LMRP-puin, weinig kwaliteitsverschil HMRP/LMRP,…) wordt door meer dan 90% van de producenten alle puin verwerkt onder hoogmilieurisico-profiel. Dit hoogmilieurisicopuin wordt op een strengere manier behandeld dan laagmilieurisicopuin bijvoorbeeld door batchgewijze uitkeuringen en bijkomende beproevingen.

Nog in 2020 werd het allereerste COPRO- en BENOR-certificaat voor de tussenopslag van puin en gerecycleerde granulaten uitgereikt door COPRO.

Aangezien het aangepaste OVAM-Eenheidsreglement een opdeling in verschillende stromen puin (Hoog Milieu Risico Profiel en Laag Milieu Risico Profiel) en gerecycleerde granulaten voorziet is er bij vele sites een logistiek probleem ontstaan. Om tegemoet te komen aan de noden van de sector werd daarom het aanvullend reglement aan het reeds bestaande COPRO- en BENOR- TRA 10-reglement begin 2020 goedgekeurd en bekrachtigd. Hierin werden de voorwaarden en procedures vastgelegd zodat producenten niet enkel via hun eigen breeksite puin en gerecycleerde granulaten gewettigd kunnen stockeren en afleveren, maar dat dit ook vanaf andere locaties – zogenaamde depots – mogelijk is.

Onder depot wordt verstaan een site die valt onder verantwoordelijkheid van een eigen vaste gecertificeerde locatie maar die op een andere plaats gesitueerd is en waar er tussenopslag is van puin en/of gerecycleerd granulaat. Het depot dient onder dezelfde juridische entiteit te vallen als de eigen vaste locatie en de opslag dient vergund te zijn. Op deze depots zijn geen machinale behandelingen (breken en/of zeven) toegestaan. Alle registraties (aan- en afvoer) dienen strikt bijgehouden te worden en de acceptatiecriteria zoals opgenomen in het OVAM-Eenheidsreglement zijn ook hier van kracht.

COPRO is ervan overtuigd dat dit aanvullend reglement een antwoord kan geven aan de praktische logistieke problemen die de indeling van Hoog en Laag Milieu Risico Profiel met zich meebrengen.

Toekomst

Omdat er gebleken is dat er in de praktijk nog steeds heel wat onduidelijkheden en problemen aanwezig zijn om HMRP en LMRP correct te kunnen aanvoeren en behandelen bij de breker heeft COPRO met een aantal andere partijen reeds in 2019 het voortouw genomen om het OVAM-eenheidsreglement te vereenvoudigen en meer werkbaar te maken. De voorstellen die geponeerd zijn, zullen besproken worden op de vergaderingen van het sectoroverleg in 2021 met als doel hopelijk een duidelijk en werkbaar reglement te bekomen.

Zoals reeds aangehaald zal de sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw de selectieve sloop verder moeten stimuleren zodat er meer puin op een correcte manier met laagmilieurisicoprofiel naar de breeksite wordt aangevoerd. Het is belangrijk dat er enerzijds een goede wisselwerking is tussen de sloopbeheersorganisatie en de certificatie-instelling en dat er anderzijds een grondige controle gebeurt door Tracimat vzw alvorens alle vereiste documenten afgeleverd kunnen worden.

Iedereen is het er immers over eens dat het verstandiger is om na te gaan waar de gevaarlijke afvalstoffen zich in een gebouw bevinden vooraleer het afgebroken wordt, dan dat het probleem zich nadien aan de breekinstallatie stelt.

Net als de vorige jaren is het de ambitie van COPRO om samen met de recyclagesector steeds op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde granulaten met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde. Hierbij is het essentieel dat de kwaliteit in elk onderdeel van het behandelingsproces aanwezig is.

COPRO zal hiervoor steeds zijn steentje blijven bijdragen.