Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegenbeton

wegenbeton

Onderwerp van de certificatie

De certificatie van wegenbeton omvat alle betonmengsels voor ter plaatse gestorte cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen. Bij de opmaak van de reglementen is in eerste instantie geopteerd om enkel mengselsamenstellingen die voldoen aan één van de type- of standaardbestekken (Standaardbestek 250, Qualiroutes, TB 2015) op te nemen. 

Deze mengsels worden door de publieke bouwheer geregistreerd en door de certificatie-instelling gecertificeerd.

Evolutie/Activiteiten

Wegenbeton dient te voldoen aan zeer specifieke eisen om de duurzaamheid te verzekeren. De continue kwaliteit van betonmengsels voor ter plaatse gestorte wegverhardingen en lijnvormige elementen wordt bevestigd door de BENOR-certificatie volgens TRA 50.

Het BENOR-certificaat wordt door de certificatie-instelling aan een producent uitgereikt van zodra is gebleken dat de conformiteit van ter plaatste gestorte betonmengsels voor cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen in voldoende mate gewaarborgd is. Dit gebeurt op basis van de inspectieverslagen en het eindverslag van de proefperiode.

In totaal werden bij COPRO reeds 28 certificatie-aanvragen ingediend door producenten tot het bekomen van het BENOR-certificaat wegenbeton volgens TRA 50 sinds de goedkeuring van de reglementen midden 2017. Ondertussen behaalden 19 productie-eenheden bij COPRO het BENOR-merk voor wegenbeton. Van de producenten die bij BE-CERT hun aanvraag indienden behaalden 4 productie-eenheden het BENOR-merk.

Deze 23 gecertificeerde productie-eenheden liggen geografisch verspreid zodat het ondertussen mogelijk is om in heel Vlaanderen kwalitatief gecertificeerd wegenbeton te verkrijgen volgens TRA 50.

 

% gecertificeerde productie-eenheden per provincie

Wegenbeton 2020 Percentage gecertificeerde producteenheden

Wegenbeton centrales TRA 50 01-2021

Wegenbeton centrales TRA 50 01-2021

Bij de producenten die bij COPRO en BE-CERT als certificatie-instelling het BENOR-certificaat voor wegenbeton verkregen of een aanvraag deden werden in 2020 174 inspecties (opstartinspecties, bijwonen voorstudies en verificaties, inspecties tijdens de toelatings- en vergunningsperiode, audits) uitgevoerd.

Eind 2020 werden door deze producenten ondertussen 233 mengsels voor wegenbeton en lijnvormige elementen gecertificeerd en geregistreerd waarvan een tiental hoogwaardig betongranulaat bevatten. De technische fiches van deze mengsels zijn raadpleegbaar op het COPRO-Extranet.

Aantal technische fiches per bouwklasse

Wegenbeton 2020 Aantal technische fiches per bouwklasse

Voor elk gecertificeerd betonmengsel voert de producent een voorstudie of verificatie uit. Indien alle resultaten hiervan gekend zijn maakt de producent een verantwoordingsnota op.

Deze verantwoordingsnota wordt door de certificatie-instelling nagekeken en doorgestuurd naar de aanbestedende overheid die de registratie van dit mengsel verzorgt. Nadien wordt de technische fiche van het betonmengsel door de producent ingediend bij de certificatie-instelling die vervolgens de verantwoordingsnota waarmerkt en de technische fiche valideert.

De op de technische fiche vermelde gegevens en resultaten worden gebruikt bij de beoordeling van de resultaten van de zelfcontrole en de externe controle. Bij elke levering van een betonmengsel moet de klant kunnen beschikken over de bijhorende, geldige technische fiche.

Naast het stijgend aantal gecertificeerde mengsels blijft ook de productie van gecertificeerde betonmengsels jaar na jaar in stijgende lijn.

Aantal m³ afgeleverde gecertificeerde betonmengsels

Wegenbeton 2020 Aantal kubieke meter afgeleverde mengsels

 

Toekomst

Een volgende stap in de certificatie is het uitwerken van een technisch gezien gelijkwaardig systeem voor het certificeren van mengsels die niet registreerbaar zijn omdat ze niet voldoen aan bepaalde eisen van SB 250, Qualiroutes of TB 2015.

Doelstelling hiervan is het verlagen van de milieu-impact van beton door in te spelen op de gebruikte grondstoffen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan een verhoging van de vervangingspercentages hoogwaardig betongranulaat.

In de reglementen dienen hiervoor natuurlijk minimum eisen vastgelegd te worden waarbij de prestatie-eisen van de mengsels minstens blijven beantwoorden aan de bestekken met extra eisen betreffende de gebruikte grondstoffen.

Een belangrijke taak blijft ook nog steeds weggelegd voor de opdrachtgevers die in hun bestekken gecertificeerde en geregistreerde betonmengsels kunnen voorschrijven voor openbare werken. Te vaak wordt nog toegestaan om wegenbeton op samenstelling te leveren. Het is de taak van de besturen om in hun bestekken gecertificeerd wegenbeton volgens TRA50 voor te schrijven en om te controleren of effectief de gecertificeerde mengsels worden toegepast voor hun werken. Een controle die relatief eenvoudig kan gebeuren door de snelcode vermeld op elke leveringsbon in te geven op het COPRO of BE-Cert Extranet waardoor de technische fiche van elk mengsel kan worden gedownload.

COPRO zet ook volop in op de digitalisering van haar processen en haar dienstverlening. Momenteel wordt aan een platform gewerkt om op een eenvoudige manier productieplanningen en voorstudieplanningen te kunnen uitwisselen tussen certificaathouder en COPRO. Zo zullen de nodige inspecties op een efficiënte wijze ingepland kunnen worden.