Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw eenheidsreglement

Gepubliceerd op 21/06/2018
Aggregates

Nieuw Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten bij MB goedgekeurd.

Op 8 mei 2018 is het aangepast eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten van OVAM verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hiermee wordt duidelijkheid verschaft omtrent heel wat nieuwe procedures voor de acceptatie van puin aangeleverd bij de breker en de controles op de gerecycleerde granulaten.

Het Eenheidsreglement verschaft duidelijkheid omtrent de modaliteiten om puin met Laag Milieu Risico Profiel (LMRP) te onderscheiden van puin met Hoog Milieu Risico Profiel (HMRP). Het eigenlijke onderscheid tussen puin met LMRP en HMPR wordt gemaakt op basis van het risico op verontreiniging en de inschatting van de kwaliteit van het puin. Bij puin met LMRP is de herkomst gekend en wordt de kwaliteit nagegaan bij het ontstaan van het puin.

Volgende puinstromen kunnen als LMRP aanvaard worden:

  • Puin afkomstig van slopen uitgevoerd met sloopopvolgingsplan. Een verwerkingstoelating afgeleverd door een erkende sloopbeheersorganisatie (Tracimat) zorgt voor herkenning.
  • Stenen bekomen na het afzeven van grond die voldoet aan de eisen voor “Bouwkundig bodemgebruik”. Hierbij is een verklaring van een erkende bodembeheersorganisatie, TOP, CGR, deskundige noodzakelijk.
  • Puin van productieafval (beton, baksteen, …) of natuursteenbewerking. Hierbij is een schriftelijke overeenkomst tussen breker en eigenaar van het puin noodzakelijk.
  • Puin afkomstig van sorteerinrichtingen mits deze beschikken over een Kwaliteitborgssysteem KBS. Certificatie (COPRO-certificaat TRA S 10) is een verplichting.
  • Gewassen/gereinigde steenfractie van de (fysico-chemische) reiniging afkomstig van een vergunde inrichting die beschikt over Kwaliteitborgssysteem KBS. Certificatie (COPRO-certificaat TRA 17) is een verplichting.

Puin dat niet voldoet aan de hiervoor gestelde eisen dient als HMRP verwerkt te worden.

Het echte startschot wordt gegeven op 24 augustus 2018. Voor de puinstromen waarvoor een KBS met certificatie verplicht is geldt deze vanaf 18 maart 2018. Gerecycleerde granulaten afkomstig van HMRP-puin moeten per partij uitgekeurd worden:

  • Voor zeefzanden bedraagt de maximale partijgrootte 500m³. Per partij dient er een controle van de fysische verontreiniging, (vlottende deeltjes, niet-vlottende deeltjes en glas), screening asbest (en indien een overschrijding een effectieve asbestanalyse), een chemische analyse en desgevallend een bepaling van PAK (voor asgfaltzeefzand).
  • Voor granulaten bedraagt de maximale partijgrootte 1000m³. Per batch dient er dus steeds een controle van de fysische verontreiniging, (vlottende deeltjes, niet-vlottende deeltjes en glas), PAK-test (indien asfaltgranulaat) en screening asbest (en indien een overschrijding een effectieve asbestanalyse) te gebeuren. De chemische analyses gebeuren volgens de normale frequentie (1/15000ton of 1/25000ton – 2/jaar).

Voor gerecycleerde granulaten afkomstig van LMRP-puin verandert er niets.

Tot 1 januari 2020 mag een breker het puin dat hij als LMRP heeft geaccepteerd verwerken met het puin met HMRP. Hij dient dan wel de controlefrequenties voorzien voor HMRP-puin voor de totaliteit van het aanvaarde puin toe te passen.