Overslaan en naar de inhoud gaan

Afvoer van teerhoudend asfalt

Disposal of asphalt

Kader

In het kader van duurzame wegen heeft de Vlaamse Overheid midden 2014 het plan opgevat om teer definitief uit de keten te halen. Concreet gaat het om asfaltverhardingen met teer of pekbitumen die niet langer zullen gerecycleerd worden in onze wegen.

U kan de actuele lijst met tussenopslagplaatsen hier terugvinden op onze website. Zowel de gecertificeerde tussenopslagplaatsen als die in proefperiode zijn aangeduid om teerhoudend asfalt voor thermische reiniging te ontvangen.

Certificatie

Om voldoende zekerheid te hebben over de afvoer van het teerhoudend asfalt is gekozen voor een kwaliteitsborging via certificatie. Eerst gebeurde dit onder het COPRO ε merk, tegenwoordig onder COPRO.EXE merk. Het certificaat wordt toegekend aan vergunde tussenopslagplaatsen.

De certificatie behandelt het volledige proces van de afvoer van teerhoudend asfalt, van het ogenblik dat het wordt geleverd op deze tussenopslagplaats tot wanneer het wordt overgebracht naar een thermische reinigingsinstallatie. Het thermisch reinigen zelf maakt geen deel uit van de certificatie.

Procedure en documenten

Deze drie documenten zijn nodig om de afvoer van teerhoudend asfalt op een sluitende manier te kunnen certificeren:

  1. een opdrachtformulier per project, waarin de opdrachtgever, de aannemer én de tussenopslagplaats aan elkaar duidelijk maken dat het teerhoudend asfalt thermisch moet gereinigd worden conform de bepalingen van Standaardbestek 250 en BRS 8049; zonder deze overeenkomst bestaat een groot risico dat het teerhoudend asfalt niet op de gevraagde wijze wordt afgevoerd;
  2. een vrachtbon per vrachtwagen tussen de werf en de tussenopslagplaats, die op de werf, bij het afvoeren wordt ondertekend door de opdrachtgever, zodat er achteraf geen discussie kan zijn omtrent de afgevoerde hoeveelheden;
  3. een afgiftebon per vrachtwagen, die wordt opgemaakt door de tussenopslagplaats bij aankomst daar; de aannemer bezorgt de opdrachtgever een exemplaar hiervan als bewijs dat het teerhoudend asfalt effectief naar een gecertificeerde tussenopslagplaats werd gebracht.

Elke betrokkene kan het opdrachtformulier hier downloaden op onze website. Het is aan de opdrachtgever om dit te initiëren.

Specifieke blanco vrachtbonnen kunnen worden bekomen bij COPRO. Het is ook hier de opdrachtgever die deze tijdig moet aanvragen, want ze worden per post naar hem verstuurd.

Informatie

Aanvragen

Uitvoeringscertificatie kan worden aangevraagd door een aannemer of uitvoerder van de betreffende uitvoering.

Een certificaat aanvragen gebeurt digitaal, via onze website. Hier vindt u het AFD formulier waarmee de aanvraag kan gebeuren.