Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeren van bovengrondse infiltratievoorzieningen

Infiltration à ciel ouvert

Kader

De goede werking van bovengrondse infiltratievoorzieningen is van cruciaal belang om aan de doelstellingen van integraal waterbeheer en voorkoming van wateroverlast te kunnen voldoen.

Meer en meer wordt een bovengrondse berging en infiltratie opgelegd bij de omgevingsvergunning.

De laatste decennia is er een aanzienlijke toename aan bebouwde oppervlakte (bebouwing en bestrating). Hierdoor is de natuurlijke watercyclus, waarbij hemelwater de bodem in kan sijpelen en de aarde een sponsfunctie vervult sterk verstoord geraakt. Het gevolg is dat de grondwatertafel onvoldoende wordt aangevuld en er dus enerzijds verdroging optreedt. Anderzijds wordt veel van het hemelwater dat op de verharde oppervlakken valt, afgevoerd naar de riolering. Dit veroorzaakt in regenrijke periodes voor een grote toevloed van verdund rioolwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). Als gevolg hiervan gebeurt de zuivering van het afvalwater niet op een efficiënte manier en bovendien zullen RWZI's de watermassa niet verwerkt krijgen. Op zulke momenten treden overstorten in werking wat er voor zorgt dat afvalwater ongezuiverd in rivieren en andere oppervlaktewateren wordt geloosd. Dit kan overstromingen met zich meebrengen, zowel van beken en rivieren, als van rioleringen.

Omwille van de negatieve effecten die de veranderde watercyclus met zich meebrengt, hebben we globaal genomen dus te kampen met een heuse waterproblematiek. Om een oplossing te bieden aan talrijke problemen, is het afkoppelen van hemelwater van de riolering van groot belang.

Oplossingen om de waterproblematiek tegen te gaan bestaan er in de eerste plaats in om de bebouwde oppervlakte zoveel mogelijk te beperken. Bij de (ver)bouw(ing) van een constructie of de (her)aanleg van een verharde grondoppervlakte dient men daarom steeds in overweging te nemen of het ook met ‘wat minder kan’. Door het hemelwater opnieuw in de bodem te laten infiltreren, zal opnieuw een stabielere waterbalans ontstaan waardoor de aangehaalde waterproblemen tot een minimum kunnen herleid worden.

Toepassingen

Een WADI is een bovengrondse infiltratievoorziening.

Principe: een wadi is een ondiepe infiltratiekom met filterbed (grind, geëxpandeerde kleikorrels of infiltratieblok) om minder doorlatende laag te breken of extra waterberging te voorzien.

Het begrip wadi staat voor ‘Water Afvoer door Drainage en Infiltratie’ en is Arabisch voor ‘dal’.

Een wadi werkt infiltrerend wanneer de grondwaterstand zich onder de wadi bevindt.

Vooruitzichten

In 2021 werkt COPRO de uitvoeringscertificatie van bovengrondse infiltratiesystemen verder uit.