Overslaan en naar de inhoud gaan
Certificatie

Productcertificatie

Body

Productcertificatie?

Meer dan 40 jaar geleden was het in de publieke bouwsector gebruikelijk dat een product door de leidend ambtenaar werd gekeurd vooraleer het te aanvaarden voor gebruik. Deze werkwijze was zeer omslachtig, tijdrovend en duur.

Op vraag van de sector werd productcertificatie ingevoerd. Hierbij wordt de doorlopende controle van de conformiteit van het geproduceerde product toevertrouwd aan de producent of leverancier zelf. Een certificatie-instelling, die optreedt als onpartijdige en onafhankelijke ‘derde’ partij, ziet toe op de geloofwaardigheid van die zelfcontrole. Dit toezicht gebeurt hoofdzakelijk op basis van inspecties, die door een keuringsinstelling worden uitgevoerd.

Een producent of leverancier die op basis van een betrouwbare en traceerbare zelfcontrole in staat is om de conformiteit van zijn product in stand te houden, ontvangt van de certificatie-instelling een certificaat. Dit certificaat geeft de producent of leverancier de toestemming om het kwaliteitsmerk aan te brengen op zijn product en/of op zijn leveringsdocumenten.

Afhankelijk van het product en de situatie zijn alternatieven voor de hieronder vermelde merken mogelijk, onder de vorm van een gelijkwaardig kwaliteitsmerk, een partijkeuring of een aanvaardingskeuring door de opdrachtgever.

Welk merk?

Naast de wettelijk verplichte CE-markering bestaan er vrijwillige kwaliteitsmerken. Het zijn kwaliteitsmerken omdat ze waarborgen dat het gecertificeerde product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. Het zijn vrijwillige merken omdat ze door de markt worden gedragen en niet door de wetgeving worden opgelegd. Deze merken kunnen worden toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.

In de wegenbouw- en infrastructuursector in België zijn er drie courant voorkomende vrijwillige kwaliteitsmerken:

Logo Benor

 

Het BENOR-merk is een collectief merk waarvan het Belgisch Normalisatiebureau NBN titularis is. Het beheer en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk wordt in exclusieve licentie gegeven aan de vzw BENOR.

vzw BENOR sluit sublicentiecontracten af voor het beheer en toezicht in specifieke sectoren met verschillende sectorale organisaties (OSO), waaronder COPRO vzw. Dit beheer omvat het vaststellen van de technische referentiespecificaties, het opstellen van de certificatieschema’s en het organiseren van de certificatie.

Deze sectorale organisaties doen op hun beurt beroep op één of meerdere certificatie-instellingen (OCI) voor het beheer van de individuele certificatiedossiers.

De producten die COPRO certificeert onder het BENOR-merk kan u terugvinden via onze website, via de filter ‘Certificatiesysteem’. Het betreft bijvoorbeeld wegenbeton, gres buizen en geotextiel.

Meer info: www.benor.be

Copro logo

 

 

 

 

Het COPRO-merk (COntrole van PROducten) is een collectief merk waarvan COPRO de titularis is. Het is ontstaan als kwaliteitsmerk voor die producten waarvoor er geen Belgische norm bestond en waar er vanuit de sector toch vraag was naar een gecertificeerd product. Deze logica is ondertussen achterhaald.

Het COPRO-merk steunt op volledig dezelfde principes, aanpak en opvolging als het BENOR-merk. De door COPRO gecertificeerde producten vinden steeds toepassing in de wegenbouw- en infrastructuursector.  Dankzij het COPRO-merk kan snel ingegaan worden op verzoeken vanuit de sector wanneer een kwaliteitsmerk gewenst is.

De producten waarvoor het COPRO-merk van toepassing is kan u terugvinden via onze website, via de filter ‘Certificatiesysteem’.

Logo ATG

 

 

De vrijwillige technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen van een product.

Een ATG is een gunstige beoordeling van een bepaald bouwproduct van een producent voor een welbepaalde toepassing. Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. ATG's worden afgeleverd voor producten waarvoor geen productnormen bestaan. Het betreft dan ook voornamelijk systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan.

Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten.

Hier bovenop komt meestal een certificatie.

COPRO wordt door de BUtgb gemandateerd om met een vastgestelde frequentie extern toezicht uit te oefenen op de conformiteit van producten met de betreffende goedkeuringsleidraad.

Meer info: www.butgb.be

Eisen?

Wanneer er voor een product een norm van toepassing is, dan vormen de eisen uit die norm de basis voor de zelfcontrole van de producent of leverancier.

Om de geschiktheid van een product voor een specifieke toepassing aan te tonen, kunnen door de sector specifieke eisen worden opgelegd. Deze eisen kunnen betrekking hebben op het personeel, het materieel, de grondstoffen, het productieproces of het eindproduct. Al deze eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift, kortweg PTV (Prescription Technique – Technisch Voorschrift).

Productcertificatie gebeurt steeds volgens de eisen van de PTV voor dit product. Dit document is een zeer belangrijk technisch referentiedocument. De Technische Voorschriften worden opgesteld door de Adviesraad of Sectorale Commissie van het product. Zie ‘Werkwijze’. Het is een publiek document, gratis te downloaden via het zoekmenu op onze website.

Certificaat?

Het certificaat is het bewijs van het vertrouwen dat de certificatie-instelling heeft in de zelfcontrole van de producent of leverancier. Een producent of leverancier moet eerst gedurende een proefperiode aantonen dat hij in staat is de regels van het Toepassingsreglement en de eisen van het Technisch Voorschrift te respecteren, alvorens de certificatie-instelling het certificaat uitreikt.

Indien u de geldigheid van een certificaat wil nagaan, dient dit te worden geverifieerd op onze website. Via het zoekveld of de producttoepassingen en de rubriek ‘certificaatdossier’ worden de geldige certificaten getoond.

Een certificaat bevestigt enkel het vertrouwen in de zelfcontrole van een certificaathouder voor een product op een productie-eenheid. Het doet geen uitspraak over het vertrouwen in de conformiteit van een welbepaald fabricaat. Daarvoor dient u de technische fiche(s) te raadplegen. Zie ‘Herkennen’.

Werkwijze?

Het kloppend hart van productcertificatie is de Adviesraad (bij COPRO-certificatie) of de Sectorale Commissie (bij BENOR-certificatie). Deze werkgroepen worden georganiseerd door de sectorale organisatie of door de certificatie-instelling voor het betreffende product. Ze zijn samengesteld uit representatieve vertegenwoordigers van de bouwheren, gebruikers, producenten en experten.

Deze groep werkt – bij voorkeur in consensus – de regels uit die certificaathouders moeten volgen en lijst de eisen op die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. De regels worden gepubliceerd in de vorm van een Toepassingsreglement – Règlement d’Application (TRA); de eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift (PTV). Die eisen kunnen slaan op het personeel, het materieel, de productie-eenheid, de grondstoffen, het productieproces en het eindproduct zelf. Het Toepassingsreglement bevat alle regels die de certificaathouder via zijn zelfcontrole moet toepassen om aan die eisen doorlopend te voldoen.

Het Toepassingsreglement en het Technisch Voorschrift dienen tevens als leidraad voor het extern toezicht dat zal worden uitgevoerd door de keuringsinstelling(en). Zie inspectie.

Elke keuringsinstelling rapporteert aan de betrokken certificatie-instelling. Die laatste zal de vaststellingen van de keuringsinstelling evalueren en – ingeval van afwijkingen – maatregelen opleggen of sancties betekenen. Die sancties kunnen variëren van een verscherpt toezicht over een tijdelijke schorsing van het certificaat tot zelfs een definitieve intrekking van het certificaat.

Het functioneren van COPRO als certificatie-instelling verloopt volgens vastgelegde procedures, die gebaseerd zijn op de norm ISO/IEC 17065 en geaccrediteerd worden door BELAC. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.

Voordelen?

Dankzij productcertificatie

 • beschikt de bouwheer over een kwaliteitsgarantie voor de gebruikte producten, processen of diensten op basis waarvan hij van een voorafgaande keuring kan afzien;
 • kunnen de ontwerper en de architect hun aandacht toespitsen op hun opdracht en op de kwaliteit van de bouwwerken;
 • beschikt de aannemer over een bijkomende garantie dat hij met kwaliteitsvolle producten werkt;
 • geniet de leverancier het noodzakelijk vertrouwen van de gebruiker in de geleverde producten, processen of diensten.

Herkennen?

Om een gecertificeerd fabricaat te herkennen, zijn minstens een technische fiche en een leveringsbon nodig.

Algemeen is certificatie herkenbaar aan: 

Identificatie van het fabricaat: 

Het Merk wordt afgebeeld op het product, de productverpakking of op de leveringsdocumenten. Doorgaans wordt het Merk aangevuld met een identificatie, die kan bestaan uit een verwijzing naar het certificaat, de technische fiche, de PTV, het fabricaat en/of de certificaathouder. In de technische voorschriften (PTV) van het product kan men terugvinden hoe de identificatie er uit moet zien. U kan dit document voor elk product terugvinden via de zoekfunctie op onze website.

Leveringsbon: 

Om te verifiëren welk fabricaat door een leverancier werd geleverd, dient de klant te beschikken over een leveringsbon. Hierop staan een reeks gegevens die het geleverde fabricaat volledig identificeren en traceerbaar maken. 

Technische fiche: 

Om te verifiëren of een welbepaald fabricaat gecertificeerd is, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of er voor dit fabricaat een geldige technische fiche bestaat.  De meer dan 8000 technische fiches van alle door COPRO-gecertificeerde producten zijn terug te vinden op het COPRO Extranet

Certificaat: 

Om te verifiëren of een leverancier al dan niet beschikt over een certificaat voor een welbepaalde productie-eenheid, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of een certificaat op dit moment geldig is.  Een certificaat zegt echter niets over de certificatie van een welbepaald fabricaat. Niet alle fabricaten die een leverancier op de markt brengt zijn immers gecertificeerd. Om hier zekerheid over te hebben, heeft men een technische fiche nodig. 

Nog twijfel?

Neem dan zeker contact op met onze medewerkers. Onder ‘Team’ vindt u de juiste contactpersonen voor elk product.

COPRO?

COPRO is actief als certificatie-instelling in de bouwsector en beschikt over een BELAC-accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17065. COPRO certificeert ondertussen meer dan 483 productie-eenheden van 49 verschillende producten. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.

Aanvragen?

Productcertificatie kan worden aangevraagd door een leverancier of de producent van een product.

Een certificaat aanvragen gebeurt digitaal, via onze website. Hier vindt u alle formulieren AFD waarmee de aanvraag kan gebeuren. Onder ‘Team’ vindt u ook de contactpersonen per product. Zij helpen u graag verder.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder