Overslaan en naar de inhoud gaan
Certificatie

Uitvoeringscertificatie

Body

Uitvoeringscertificatie?

Een goed product is de eerste stap naar een goed eindresultaat. Maar daarmee houdt het niet op: ook een perfecte uitvoering is noodzakelijk om te komen tot een kwalitatief project.

Daarom hebben een aantal toonaangevende publieke bouwheren het initiatief genomen om het vertrouwen in de conformiteit van een uitvoering te laten bevestigen via uitvoeringscertificatie.

Merk?

Om het verschil duidelijk te maken met productcertificatie, werd een apart merk gedeponeerd:

Logo COPRO.EXE

 

 

Het COPRO.EXE-merk is een vrijwillig collectief merk waarvan COPRO de titularis is, en bevestigt het vertrouwen in een uitvoering (EXEcute). Andere certificatie-instellingen gebruiken dezelfde .EXE toevoeging voor uitvoeringscertificatie.

Uitvoeringen?

Tot dusver is er één uitvoering waarvoor COPRO.EXE van toepassing is: afvoer van teerhoudend asfalt (voorheen onder het COPROε merk). Voor de volgende uitvoeringen is de uitvoeringscertificatie in volle ontwikkeling:

 • uitvoeren van afschermende constructies voor wegen;
 • uitvoeren van ondergrondse infiltratievoorzieningen;
 • aanbrengen van waterdichte bedekkingen;
 • uitvoeren van sleufloze technieken;
 • renovatie van rioleringen.

Eisen?

Om de geschiktheid van een uitvoerder aan te tonen, worden door de sector specifieke eisen opgelegd. Deze eisen kunnen betrekking hebben op het personeel, het materieel, de producten, de locatie en de uitvoering zelf. Al deze eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift, kortweg PTV.

Uitvoeringscertificatie gebeurt steeds volgens de eisen van de PTV voor deze uitvoering. Het is een publiek referentiedocument, gratis te downloaden via het zoekmenu op onze website.

Omdat het kan voorkomen dat er een PTV bestaat voor een product én een PTV voor het aanbrengen van dat product, werd ervoor geopteerd om alle technische voorschriften voor uitvoeringen onder te brengen in de PTV 8xxx-reeks. Zo is het onderscheid tussen productie en uitvoering meteen duidelijk.

Certificaat?

Het vertrouwen dat de certificatie-instelling heeft in de uitvoerder wordt bevestigd door het afleveren van een certificaat.

Indien u de geldigheid van een certificaat wil nagaan, dient dit te worden geverifieerd op onze website.

Werkwijze?

Het algemeen beheer van de uitvoeringscertificatie ligt in de handen van de Stuurgroep, met vertegenwoordigers van publieke bouwheren, aannemers, experten en gebruikers.

De Stuurgroep bepaalt en bewaakt de algemene principes van de uitvoeringcertificatie. Ze bepaalt de algemene en specifieke noden van de uitvoeringcertificatie en ziet erop toe of alle noodzakelijke partijen bij de uitvoeringcertificatie betrokken worden.

De praktische uitwerking van specifieke uitvoeringscertificaties gebeurt in Adviesraden. Deze zijn samengesteld uit representatieve vertegenwoordigers van de bouwheren, gebruikers, uitvoerders en experten van deze specifieke uitvoering. Deze groep werkt de regels uit die certificaathouders moeten volgen en lijst de eisen op die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. De regels worden gepubliceerd in de vorm van een Bijzonder Reglement (BRS); de eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift (PTV).

Het Bijzonder Reglement en het Technisch Voorschrift dienen tevens als leidraad voor het extern toezicht dat zal worden uitgevoerd door de keuringsinstelling(en). Zie inspectie.

Het functioneren van COPRO als certificatie-instelling verloopt volgens vastgelegde procedures, die gebaseerd zijn op de norm ISO/IEC 17065 en geaccrediteerd worden door BELAC. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.

Voordelen?

Een opdrachtgever mag van een uitvoering gerealiseerd onder een uitvoeringscertificaat verwachten dat ze gebeurt volgens een door de sector overeengekomen kwalitatieve manier en dat ze beantwoordt aan een reeks eisen die door die sector als relevant worden beschouwd voor de kwaliteit van de uitvoering.

Dankzij de uitvoeringscertificatie:

 • kan de bouwheer verwachten dat de uitvoering gebeurt op een kwalitatieve manier;
 • kunnen de ontwerper en de architect hun aandacht toespitsen op hun kerntaken;
 • beschikt de hoofdaannemer over een voldoende vertrouwen dat hij met kwaliteitsvolle uitvoerders werkt;
 • geniet de uitvoerder het noodzakelijk vertrouwen in zijn geleverde diensten.

Herkennen?

Om te verifiëren of een uitvoerder al dan niet beschikt over een certificaat voor een welbepaalde uitvoering, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of een certificaat geldig is.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken: COPRO(.EXE) logo
  • COPRO voor bouwproducten, 
  • COPRO.EXE voor uitvoering en 
  • NTMB voor natuurtechnische milieubouw, NTMB Zorgsysteem
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS), BELAC 107 PROD BELAC 107 INSP BELAC 107 QMS - meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137- Logo CE notified body 1137 meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operator - Logo NBN meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme - Logo BENOR meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen -VLAREL meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instelling - BUtgb meer info: www.butgb.be
 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder - meer info: www.skao.nl    Logo CO2 Prestatieladder