Overslaan en naar de inhoud gaan

Doel

Start

In 1983 is het allemaal begonnen. Het was toen, en is vandaag nog steeds, de wettelijk verplichte taak van de aanbestedende overheid om na te gaan of alle producten, die verwerkt worden op een werf, beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het bestek. Zowel leidende ambtenaren als aannemers kwamen hierdoor in de problemen. Zij hadden meestal niet de tijd noch de competentie om deze opdracht uit te voeren. Volgens het KB op de "algemene aannemingsvoorwaarden" kon deze taak echter gedelegeerd worden aan een (onafhankelijke) instelling.  Dus staken de twee groepen belanghebbenden de koppen bij elkaar en creëerden een dergelijke onpartijdige instelling.

  • De eerste groep bestond uit de Belgische Federale Overheid plus de drie gewesten.
  • De tweede groep werd gevormd door het verbond van de aannemers wegenbouwers.

De baby werd COPRO gedoopt: COntrole van PROducten. 

Missie

De missie van een organisatie definieert haar bestaansreden en identiteit. Een missie is tijdloos en staat niet voortdurend ter discussie. Voor alle duidelijkheid werd van de missie, visie, en doelstellingen een korte begrijpbare omschrijving vastgelegd. Voor ‘missie’ is dat:

“waarom we bestaan”

Bij vele organisaties staat de visie bovenaan. Aangezien de missie van COPRO statutair bepaald is is deze het vertrekpunt.

De missie van COPRO is het organiseren, het coördineren, het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector, in het bijzonder door kwaliteitscontroles op bouwproducten en hun verwerking, dit laatste op verzoek van de opdrachtgever.

Kortweg: “organiseren, coördineren, harmoniseren en bevorderen van kwaliteit in de bouwsector”

Waarden

Kernwaarden van een organisatie fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur. Het zijn de morele doelen of idealen die we nastreven, waarderen en motiveren.

“waar we in geloven”

De waarden van COPRO zijn onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Visie

Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn en vooral hoe ze dat wil bereiken.

“wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen”

De visie van COPRO is dat de algemene kwaliteit van infrastructuurprojecten op een hoger niveau wordt getild door ervoor te zorgen dat bouwproducten en toepassingen een kwalitatieve meerwaarde krijgen die beantwoordt aan de verwachtingen van de klant. Dit wordt bewerkstelligd door het certificeren en/of keuren of systeemauditing van deze producten en hun toepassing, en dit op een gestructureerde, rationele en economische manier.

Deze meerwaarde situeert zich op gebied van kwaliteit en duurzaamheid met respect voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de werkomstandigheden en de veiligheid van het personeel.

Kortweg: “een meerwaarde geven aan bouwproducten, die beantwoordt aan de verwachtingen, door het certificeren en keuren van producten en hun toepassing”