Overslaan en naar de inhoud gaan

End of waste Wallonië

Gepubliceerd op 23/04/2021
terres granulats recyclés photo Maury Golini

COPRO ondersteunt de externe controle van gerecycleerde granulaten in het Waals Gewest

Op 1 juli aanstaande vindt een kleine revolutie plaats in de Waalse sector, die zich bezighoudt met de recyclage van inert sloop- en bouwafval. Die dag treedt namelijk het besluit van de Waalse regering (BWR) van 28 februari 2019 betreffende de einde-afvalstatus van gerecycleerde granulaten in werking.

Vanaf 1 juli 2021 worden gerecycleerde granulaten als afval gezien en kunnen ze niet meer worden hergebruikt in het Waals Gewest, tenzij ze voldoen aan de nieuwe milieuwetgeving die op dat moment van kracht wordt. De bepalingen van die regelgeving worden uiteengezet in het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van de einde-afvalprocedure die wordt omschreven in artikel 4ter van het decreet van 27 juni 1996 betreffende afval en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 14 juni 2001 tot aanmoediging van het hergebruik van bepaald afval (M.B. 05.04.2019).

Wat betekent dat concreet?

Naar aanleiding van de Europese einde-afvalrichtlijn (de kaderrichtlijn inzake afvalstoffen) heeft de Waalse wetgever in een besluit het kader vastgesteld volgens hetwelk een hergebruikte of gerecycleerde afvalstof op zijn grondgebied niet langer als afval zou worden beschouwd, maar als een product. Dat besluit wordt vanaf 1 juli 2021 van kracht en bepaalt 2 grote procedures:

  • een procedure ter ‘erkenning van de einde-afvalstatus’ (hoofdstuk II), en
  • een procedure ter ‘registratie van de einde-afvalstatus’ (hoofdstuk III).

Meer specifiek beschrijft bijlage II van het BWR betreffende de criteria voor de erkenning van de einde-afvalstatus van gerecycleerde granulaten de registratieprocedure die moet worden gevolgd door elke producent van dit type granulaten die dat product in het Waals Gewest wil hergebruiken.

Wat zijn de grote lijnen van bijlage II van dat BWR?

Zonder te veel in detail te treden, moeten de gerecycleerde granulaten, om hun status van afval kwijt te raken en die van product aan te nemen, voldoen aan de voorwaarden die in bijlage II van het BWR zijn vastgesteld. De bijlage stelt dat de conformiteit van het product ‘gerecycleerde granulaten’ moet worden aangetoond op technisch en op ecologisch gebied.

Technische conformiteit?

Hoewel de geharmoniseerde Europese normen voor granulaten 2 niveaus voor een mogelijke CE-certificering van dit product bepalen (niveau 4 en 2+), legt het Waals Gewest vanaf 1 juli niveau 2+ op aan gerecycleerde granulaten. Dat betekent dat de eigen controles van de technische kenmerken, zoals bepaald door de geharmoniseerde normen voor granulaten, elk jaar moeten worden geverifieerd door een onpartijdige, onafhankelijke, neutrale externe instelling, zoals COPRO.

Het is zelfs een onontkoombare eerste vereiste voordat men naar de ecologische conformiteit mag kijken.

Ecologische conformiteit?

Naast de technische conformiteit moet de producent aantonen dat zijn producten op ecologisch gebied conform zijn. Hij moet een systeem van eigen milieucontroles opzetten conform de voorschriften van bijlage II van het BWR. Die eigen controles van de ecologische kenmerken gebeurt volgens de volgende grote lijnen:

  • De producent houdt een administratie bij met betrekking tot de criteria voor de ‘einde-afvalstatus’ van gerecycleerde granulaten die worden geproduceerd op basis van inert afval (sectie 4);
  • Erkende afnemers nemen milieustalen af;
  • Die stalen worden door erkende laboratoria geanalyseerd;
  • De testresultaten worden door bekwaam en opgeleid personeel beoordeeld.

Ook hier moeten de eigen controles van de ecologische kenmerken, zoals bepaald door bijlage II van het BWR, elk jaar worden geverifieerd door een onpartijdige, onafhankelijke, neutrale externe instelling, zoals COPRO.

Wat moet u nu als producent doen?

Gezien de korte deadline en om de normale verwerkingstermijn te garanderen voor de dossiers van producenten die nog niet over een CE 2+-certificering beschikken en hun producten binnen het Waals Gewest willen blijven hergebruiken na 1 juli 2021, kunnen we hun alleen aanraden om hun formele aanvraag van een CE 2+-certificering zo snel mogelijk in te dienen bij COPRO via deze link.

Hoe kan COPRO u helpen?

Bij COPRO hebben we meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van gerecycleerde granulaten en helpen we Waalse producenten om deze nieuwe kaap zo vlot mogelijk te ronden. We dragen actief bij aan de werkgroepen van de bevoegde Waalse overheid die alle betrokkenen bijeenbrengen om dit nieuwe thema optimaal toe te passen.

We positioneren ons graag als de referentie in de externe controle van gerecycleerde granulaten in het Waals Gewest. U kunt bij ons rekenen op een hoogstaande dienstverlening. Contacteer ons voor meer informatie en vraag onze tarieven via eow-wallonie@copro.eu.

Meer informatie

28 februari 2019 – Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van de einde-afvalprocedure die wordt omschreven in artikel 4ter van het decreet van 27 juni 1996 betreffende afval en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 14 juni 2001 tot aanmoediging van het hergebruik van bepaald afval (M.B. 05.04.2019): http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen040.htm.

Contactpersoon bij COPRO

Stéphane Baguet

+32 476 47 31 25

stephane.baguet@copro.eu

Stéphane Baguet