Overslaan en naar de inhoud gaan

Geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken

Roundabout

Wat is het product?

Geprefabriceerde betonproducten zijn elementen uit ongewapend, gewapend of staalvezel beton die klaar voor plaatsing aangeleverd worden op de werf.

Producttoepassingen

Het gamma van betonproducten voor infrastructuurwerken die onder dit technisch voorschrift vallen is zeer uitgebreid :

 • geprefabriceerde dek- en funderingsplaten voor andere dan betonnen putten,
 • bijzondere putten,
 • kopmuurelementen en in- en uitstroomelementen,
 • funderingselementen voor infrastructuurwerken,
 • damplanken,
 • elementen voor oeverbescherming en -versterking,
 • betonnen afwateringsgoten voor verkeersgebieden voor voertuigenverkeer

De geprefabriceerde betonproducten voor infrastructuurwerken zijn onder meer bestemd voor de bekleding en drainering van grondoppervlakken, de verzameling van hemel- en afvalwater, de behandeling van afvalwater, de talud-, oever- en teenbescherming en de behuizing en bescherming van kabels en leidingen.

Wat doet COPRO?

De certificatie van de geprefabriceerde betonproducten zelf is in handen van de certificatie-instelling PROBETON vzw.

In onderaanneming van PROBETON voert COPRO als keuringsinstelling o.a. volgende taken uit:

 • Externe controle bij de producent ;
 • Het bijwonen van proeven bij de producent ;
 • De monsterneming van controleproeven ;
 • Het toezicht op de grondstoffen en het productieproces.

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • Op het product zelf of op de verpakking:
  • Het BENOR-logo en het certificaatnummer van de producent ;
  • De productiedatum gevolgd door de keuringsouderdom.
 • Op de documenten horende bij het gecertificeerd product:
  • De verwijzing naar het BENOR-certificaat op de leveringsbon ;
  • Het BENOR-certificaat en de bijbehorende BENOR-bijlage.

 

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • Door de BENOR-certificatie is er voldoende mate van vertrouwen dat de overeenkomstigheid van het product gewaarborgd is.
 • COPRO volgt op dat de eigenschappen van de producten doorlopend worden gecontroleerd door de producent en afgetoetst aan de eisen uit het Technisch Voorschrift.
 • Bij certificatie wordt niet enkel nagezien of eindproduct voldoet aan de eisen, maar er is ook een doorlopend toezicht op de grondstoffen, het productieproces en de betonsamenstellingen.

 

Referentiedocumenten

COPRO dient als keuringsinstelling bij het uitvoeren van de inspecties de certificatiedocumenten voor PTV 100 en ATR 100 uitgegeven door Probeton toe te passen.

Elk geprefabriceerd betonproduct op zich heeft zijn specifieke certificatiedocumenten. Deze worden beheerd en gepubliceerd door Probeton. Een overzicht is terug te vinden op de website van Probeton.

 

Sectorale Commissie / Werkgroepen

In de schoot van Probeton zijn verschillende Sectorale Technische Comités en Expertengroepen opgericht. Deze werkingsorganen zorgen voor het opstellen van de technische en reglementaire voorschriften en zien erop toe dat deze voorschriften afgestemd zijn op de behoeften op het terrein. COPRO is lid van deze werkingsorganen, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen.

Geprefabriceerd beton
Geprefabriceerd beton
Geprefabriceerd beton

Geprefabriceerde betonnen veiligheidsbanden TR 124

 • Declerck Renée +32 478 54 89 58 erarr.qrpyrepx@pbceb.rhue.orpoc@kcrelced.eener Inspection manager