Overslaan en naar de inhoud gaan
Productinfo

Natuurlijke granulaten

Wat is het product?

De algemene term ‘natuurlijke granulaten’ duidt op de granulaire materialen die worden verkregen door natuurstenen of natuurlijke alluviale afzettingen (al dan niet aan zee) te breken (voornamelijk massieve stenen) en/of zeven.

Op basis van het gewenste gebruik onderscheiden we drie grote categorieën van natuurlijke granulaten, die elk hun eigen toepassingsgebied hebben, namelijk kiezels, zand en grind.

Producttoepassingen

Zand en kiezels worden doorgaans gebruikt als grondstoffen bij de productie van:

 • gebruiksklaar beton voor de wegenbouw (wegen, fietspaden, parkings ...), voor geprefabriceerde rechte betonelementen (stoepranden, goten, afscheidingen, rioolbuizen ...), voor bouwkundige kunstwerken (betonnen bruggen, gebouwen, tegels ...) ...
 • asfaltbeton voor de wegenbouw (wegen, fietspaden, parkings ...) ...

Grind wordt doorgaans gebruikt als verharding in de wegenbouw (onderfundering, verbonden of niet-verbonden funderingen ...).

Wat doet COPRO?

 • COPRO neemt willekeurig stalen van granulaten op de productie-eenheid.
 • De instelling houdt toezicht op het laboratorium dat verantwoordelijk is voor de zelfcontrole van de fabrikant.
 • Ze kijkt de resultaten na die de fabrikant heeft verkregen in het kader van de interne zelfcontrole.

 

Hoe herken je een gecertificeerd product?

 • De leverbon vermeldt een specifieke code voor het granulaat op basis van de intrinsieke eigenschappen en de vervaardiging ervan.
 • De leverbon vermeldt PTV 411, het BENOR-logo en het unieke nummer van de productie-eenheid.
 • U kunt de lijst met de gecertificeerde producten van elke productie-eenheid raadplegen op www.be-cert.be.

 

Wat zijn de voordelen van het gecertificeerde product?

 • De producent controleert regelmatig de eigenschappen van het granulaat. Op die manier garandeert hij constant de overeenstemming van de gecertificeerde code.
 • Dankzij die zelfcontrole, die periodiek wordt opgevolgd door een erkende externe controle-instelling zoals COPRO, worden eventuele afwijkingen of gebreken zo veel mogelijk beperkt (reproduceerbaarheid van de resultaten, conformiteit van het zelfcontrolelaboratorium en de methodes van de interne test ...).

Een goed natuurlijk granulaat draagt bij aan de beheersing van de toepassingen waarin het wordt gebruikt omdat zijn gecertificeerde eigenschappen constant zijn. De goede beheersing verbetert op haar beurt de kwaliteit van de afgewerkte producten waarin het wordt toegepast. Bovendien wordt de code van het granulaat vaak vermeld in de lastenboeken bij elke mogelijke toepassing. Hij helpt zo bij de keuze van het juiste granulaat.

Referentiedocumenten

CE documenten

 • Verordening Nr. 305/2011: “VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van de geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/CEE van de Raad (CPR).”
 • Amendementen aan deze verordening nr. 305/2011

Europese granulaatnormen (Technische specificaties)

 • EN 12620 “Toeslagmateriaal voor beton”.
 • EN 13043 “Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden”.
 • EN 13055-1 “Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton en mortel”.
 • EN 13055-2 “Lichte granulaten - Deel 2: Lichte granulaten voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen”.
 • EN 13139 “Toeslagmaterialen voor mortel”.
 • EN 13242 “Granulaten voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en wegenbouw”.
 • EN 13383-1 “Waterbouwsteen - Deel 1: Specificaties”.
 • EN 13450 “Toeslagmaterialen voor spoorwegballast”.

BENOR (Technische specificaties)

 • PTV 411 (Technische Voorschriften) “Codificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 en NBN EN 13242”.
 • RNR 01 (Reglementaire Nota) - Ijking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting.

Certificatiereglementen Be-Cert

CE

 • CRC CE 105: “Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering van het systeem 2+ door Be-Cert (in toepassing van bijlage V van de CPR)”.
 • TRA CE 410: “Reglement voor de attestering door Be-Cert van de conformiteit van de FPC in het kader van de CE-markering van granulaten conform de Europese normen”.

BENOR

 • TRA 411 Deel C”: Reglement voor productcertificatie: dit deel bestaat uit een algemeen deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlagen”. Deze bijlagen bevatten alle bijzondere bepalingen aangaande de verlening van het certificaat, het gebruik en de controle van het BENOR-merk voor het betrokken product of productgroep.
 • TRA 411 Deel P”: Bepalingen voor de Producent: dit deel bevat alle bepalingen die door de producent in zijn proces toegepast horen te worden.
 • TRA 411 Deel E”: Bepalingen voor de Externe Controle: dit deel bevat alle bepalingen en schema’s voor de externe controle toegepast door de keuringsinstellingen (KI) et de controlelaboratoria.

Evenals de bijhorende bijlagen en rondzendbrieven aan deze documenten.

Bestuurscomité / Werkgroepen

Effectief COPRO-lid:   Stéphane Baguet

Plaatsvervanger:         Dorien Desmet

Het is niet meer dan logisch dat COPRO in werkgroepen van Be-Cert wordt vertegenwoordigd, en meer in het bijzonder:

 • De coördinatievergaderingen van de keuringsinstellingen;
 • Het Bestuurscomité Be-Cert granulaten dat in het algemeen 2 maal per jaar bijeenkomt, in juni en in november;
 • In de verschillende werkgroepen wordt de deelname van COPRO gewaardeerd door de sector, hierbij rekening houdend met de diversiteit van de dossiers (natuurlijke, kunstmatige, gerecycleerde in het kader van het BENOR- en COPRO-merk, …) zowel voor de expertise opgedaan gedurende diverse jaren, als voor de kwaliteit van haar interventies.

CEN TC154 Mirror Group

Effectief COPRO-lid:               Stéphane Baguet

Plaatsvervanger:                    Dorien Desmet

COPRO beschikt over deskundigen die zich bezighouden met het onderzoek van de revisieprojecten voor de nieuwe Europese normen. Onze aanwezigheid in de Belgische spiegelwerkgroep TC 154, in de hoedanigheid van expert, wordt danig geapprecieerd en garandeert bovendien dat we te allen tijde op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de normen van de granulaten binnen Europa.

natuurlijke granulaten
natuurlijke granulaten
Natuurlijke granulaten

Granulaten TRA 411

 • Baguet Stéphane +32 476 47 31 25 fgrcunar.onthrg@pbceb.rhue.orpoc@teugab.enahpets