Overslaan en naar de inhoud gaan
CE-Markering

CE-Markering

Body

CE logoBouwproducten zijn onderworpen aan de regels voor het vrije goederenverkeer binnen de Europese Unie, volgens verordening (EU) Nr. 305/2011.

Deze verordening vereenvoudigt het juridische kader. In tegenstelling tot een richtlijn is een verordening onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten. 

De verordening definieert de regels voor het aanbrengen van de CE-markering. De Europese wetgeving is gebaseerd op een gemeenschappelijke taal (de geharmoniseerde technische specificaties) om de beoordeling van de prestaties van de bouwproducten mogelijk te maken.

In vele gevallen, zijn bouwproducten geen eindproducten maar tussenproducten. Daaronder vindt men zeer uiteenlopende producten zoals bv. betonelementen.

Deze producten zijn bedoeld om voornamelijk in gebouwen, bruggen en wegen te worden verwerkt.

Bouwwerken moeten aan zeven fundamentele eisen voldoen. Deze eisen moeten nagekomen worden gedurende een “economisch redelijke” levensduur en tijdens de hele levenscyclus van de bouwwerken. Terloops noteren we dat de eis betreffende het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen een nieuwigheid van de verordening is.

Om aan deze eisen te voldoen is het belangrijk dat men zeker is van de prestaties van de producten die gebruikt worden in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische bouwwerken.

De CE-markering en de prestatieverklaring

Om het product in functie van het beoogde gebruik te kunnen kiezen, moet bij de bouwproducten die voorzien zijn van de CE markering, een prestatieverklaring aanwezig zijn.

De CE-markering wordt niet op alle bouwproducten aangebracht.

Een fabrikant moet de CE-markering aanbrengen wanneer er voor zijn product een geharmoniseerde norm bestaat. Op de datum van het begin van de co-existentieperiode heeft men de mogelijkheid om de geharmoniseerde norm te gebruiken om een prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder deze norm valt. Vanaf de datum van het einde van de co-existentieperiode is de geharmoniseerde norm het enige middel om deze prestatieverklaring op te stellen voor een bouwproduct dat onder deze norm valt.

Een fabrikant kan ook op andere bouwproducten een CE-markering aanbrengen. Hij moet dan wel beschikken over een Europese technische beoordeling of een Europese technische goedkeuring.

De Europese technische goedkeuring is een hulpmiddel dat werd ingevoerd in het kader van Richtlijn 89/106. Het is een positieve technische beoordeling van de bruikbaarheid van een product voor het beoogde doel.

Om de prestatie van een bouwproduct te beoordelen, voorziet de verordening vijf systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van producten die overeenkomen met de essentiële kenmerken ervan: 1+, 1, 2+, 3 en 4.

Deze indeling houdt rekening met de rol van de producten in de veiligheid van bouwwerken. De producten waarvan men denkt dat ze de belangrijkste rol spelen worden geklasseerd in systeem 1+. Elk systeem omvat meerdere taken die, al naargelang het geval, door de fabrikant of de aangemelde instantie zullen uitgevoerd worden.

Verplichtingen voor de fabrikanten, de importeurs en de distributeurs

Door het aanbrengen van de CE-markering verklaart de fabrikant of de importeur bij het op de markt brengen dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de overeenstemming van het bewuste product met de aangegeven prestaties ervan. 

De distributeurs moeten erop toezien dat het product de CE-markering draagt en dat de nodige documenten voor een correct gebruik van de producten, waaronder de prestatieverklaring en de handleiding, bijgevoegd zijn.

Een bouwproduct kiezen of voorschrijven

Een bouwwerk (een woning of een civieltechnisch bouwwerk) moet aan de nationale toepasselijke beschikkingen beantwoorden (op federaal, regionaal of gemeentelijk niveau). Daarnaast moet het bouwwerk eveneens voldoen aan objectieven die gekoppeld zijn aan de constructieaspecten van het bouwwerk en aan transformatie-, reparatie- en onderhoudsmodaliteiten. Om in overeenstemming te zijn met de beschikkingen en ook de gewenste doelstellingen te verwezenlijken, worden de bouwwerken verwezenlijkt op basis van producten waarvan de prestaties van de essentiële kenmerken adequaat moeten zijn.

De keuze van een product gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken “gebruiker”. Afhankelijk van de functionaliteit van het bouwwerk moet hij immers rekening houden met verschillende criteria waaronder namelijk

 • de gebruikte technieken,
 • bouwsystemen,
 • innovatie,
 • duurzaamheid,
 • de economische aspecten

evenals de afstemming van de prestaties van de producten op het beoogde gebruik.

De essentiële vraag bij de keuze van de bouwproducten is hun prestatie naar gelang van het voorziene gebruik. Deze prestatie is de band tussen de fundamentele eisen van de bouwwerken en de essentiële kenmerken van de producten.

Bron : FOD Economie

De vrijwillige kwaliteitsmerken COPRO en BENOR beogen kwaliteit

De vrijwillige kwaliteitsmerken dekken niet alleen de wettelijke minimumprestaties van een bouwproduct inzake veiligheid en gezondheid in maar lossen bovendien alle kwaliteitsverwachtingen van de bouwheer in.

De vrijwillige kwaliteitsmerken zijn steeds gesteund op een productcertificatie, dit wil zeggen dat de kwaliteit van het product steeds bevestigd wordt door een derde partij, de certificatie-instelling. Het toegepaste certificatiesysteem is van een hoog niveau. Het voegt niet alleen alle externe controle-elementen toe die door de CE-attesteringsprocedure niet gedekt zijn maar hanteert ook externe toezichtsfrequenties die een voldoende vertrouwen wekken bij de bouwheer dat de productconformiteit doorlopend gewaarborgd is.

De vrijwillige kwaliteitsmerken hebben betrekking op alle productkenmerken die in de technische specificaties gedefinieerd worden en certificeren de prestaties van de producten in functie van hun toepassing in de bouwwerken. Deze prestaties worden in het voorkomend geval gespecificeerd in nationale toepassingsspecificaties onder de vorm van NBN-normen of typevoorschriften (bv. PTV) die rekening houden met de specifieke omgevings- en verwerkingsomstandigheden en met het door de bouwheer verwachte kwaliteitsniveau van de producten.

BESLUIT

De CE-markering attesteert de overeenstemming van de bouwproducten met de bouwregelgeving inzake veiligheid en gezondheid van de EU-lidstaat waar het product op de markt wordt gebracht.

De vrijwillige kwaliteitsmerken certificeren de overeenstemming van de bouwproducten met de kwaliteitsverwachtingen van de bouwheer bij hun verwerking in de bouwwerken.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken COPRO voor bouwproducten en COPRO.EXE voor uitvoering,COPRO(.EXE) logo
 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS),Logo BELAC
  meer info: https://economie.fgov.be/belac
 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137Logo CE notified body 1137
  meer info: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
 • door NBN erkend als sectorale operatorLogo NBN
  meer info: www.nbn.be
 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme Logo BENOR
  meer info: www.benor.be
 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen VLAREL
  meer info: www.ovam.be/vlarel
 • door BUtgb gemandateerde certificatie-instellingBUtgb
  meer info: www.butgb.be