Overslaan en naar de inhoud gaan

Start

In 1983 is het allemaal begonnen.

Het was toen, en is vandaag nog steeds, de wettelijk verplichte taak van de aanbestedende overheid om na te gaan of alle producten, die verwerkt worden op een werf, beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het bestek. Zowel leidende ambtenaren als aannemers kwamen hierdoor in de problemen. Zij hadden meestal niet de tijd noch de competentie om deze opdracht uit te voeren.

Volgens het KB op de "algemene aannemingsvoorwaarden" kon deze taak echter gedelegeerd worden aan een (onafhankelijke) instelling. 
Dus staken de twee groepen belanghebbenden de koppen bij elkaar en creëerden een dergelijke onpartijdige instelling.

 • De eerste groep bestond uit de Belgische Federale Overheid plus de drie gewesten.
 • De tweede groep werd gevormd door het verbond van de aannemers wegenbouwers.

De baby werd COPRO gedoopt.

Missie

De missie van een organisatie definieert haar bestaansreden en identiteit. Een missie is tijdloos en staat niet voortdurend ter discussie.

Voor alle duidelijkheid werd van de missie, visie, en doelstellingen een korte begrijpbare omschrijving vastgelegd.
Voor ‘missie’ is dat:

“waarom we bestaan”

Bij vele organisaties staat de visie bovenaan. Aangezien de missie van COPRO statutair bepaald is is deze het vertrekpunt.

De missie van COPRO is het organiseren, het coördineren, het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector, in het bijzonder door kwaliteitscontroles op bouwproducten en hun verwerking, dit laatste op verzoek van de opdrachtgever.

Kortweg: “organiseren, coördineren, harmoniseren en bevorderen van kwaliteit in de bouwsector”

Waarden

Kernwaarden van een organisatie fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur. Het zijn de morele doelen of idealen die we nastreven, waarderen en motiveren.

“waar we in geloven”

De waarden van COPRO zijn onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en betrouwbaarheid.

Visie

Een visie geeft een visionair en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn en vooral hoe ze dat wil bereiken.

“wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen”

De visie van COPRO is dat de algemene kwaliteit van infrastructuurprojecten op een hoger niveau wordt getild door ervoor te zorgen dat bouwproducten en toepassingen een kwalitatieve meerwaarde krijgen die beantwoordt aan de verwachtingen van de klant. Dit wordt bewerkstelligd door het certificeren en/of keuren of systeemauditing van deze producten en hun toepassing, en dit op een gestructureerde, rationele en economische manier.

Deze meerwaarde situeert zich op gebied van kwaliteit en duurzaamheid met respect voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de werkomstandigheden en de veiligheid van het personeel.

Kortweg: “een meerwaarde geven aan bouwproducten, die beantwoordt aan de verwachtingen, door het certificeren en keuren van producten en hun toepassing”

Doelstellingen

Het zijn de gewenste langetermijnresultaten volgend uit de visie.“wat we willen realiseren” steunend op 3 Pijlers:

Performance

Service excellence

 • bevorderen van kwaliteit door certificatie
 • erkend blijven als dé referentie qua onpartijdigheid, deskundigheid en betrouwbaarheid
 • efficiënte werking, binnen wettelijk en normatief kader
 • intensifiëren van samenwerking met andere instellingen
 • uitbouwen van bouwheer/aannemer-ondersteunende diensten

People

Social excellence

 • aandacht voor welzijn van personeel en contacten
 • algemeen en individueel kennismanagement
 • het nieuwe werken

Planet

Sustainable excellence

Integratie van duurzaamheid (sustainability + durability)

 • in eigen activiteiten
 • in eigen werking

Activiteitenverslagen & Tijdschriften

Activiteitenrapport 2020

COPRO activiteitenverslag 2020

Activiteitenverslag 2019

COPRO annual report 2019 cover

Activiteitenverslag 2018

COPRO annual report 2018 cover

&CO 2017

&CO Magazine 2017 cover

Activiteitenverslag 2017

Cover Activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag 2016

COPRO Annual report 2016 cover

Activiteitenverslag 2015

COPRO annual report 2015 cover

Activiteitenverslag 2014

COPRO annual report 2014 cover

Activiteitenverslag 2013

COPRO annual report 2013 cover

Activiteitenverslag 2012

Cover Activiteitenrapport 2012

Activiteitenverslag 2011

Cover Activiteitenrapport 2011

Activiteitenverslag 2010

Cover Activiteitenrapport 2010

Activiteitenverslag 2009

Cover Activiteitenrapport 2009
Next
Previous

Organisatie

De algemene vergadering

Effectieve leden

Openbare instellingen
Vlaams Gewest Dhr. Filip Boelaert -  Voorzitter
Mevr. Eva Van den Bossche
Dhr. Pieter De Winne
Brussels Gewest Mevr. Ilse Wuyts
Dhr. Mohamed Aarab
Aannemers
BFAW - Brussel Dhr. Luk Geeroms
BFAW Dhr. Bernard Cornez 
VlaWeBo - Antwerpen Dhr. Marc Lauwers
VlaWeBo - Limburg Dhr. Paul Heleven
VlaWeBo - Oost-Vlaanderen Dhr. Tom Willemen - Ondervoorzitter
VlaWeBo - Vlaams Brabant Dhr. Frank Coppens
VlaWeBo - West-Vlaanderen Mevr. Ingrid De Vriese
FWEV - Luxembourg Dhr. Pol Hanoul
FWEV - Namur Dhr. Jean-Jacques Nonet
Bouwunie Infrastructuurwerken Dhr. Jerome Vanroye

Toegetreden leden

Nevul Dhr. Eddy Casters
Labo Devlieger - Van Vooren Mevr. Géraldine Welvaert
Laborex groep Dhr. Serge Vermeren
Aquafin Dhr. Danny Baeten

COPRO is een onpartijdige instelling met het statuut van vzw.

Het hoogste orgaan van COPRO is zijn algemene vergadering.
De algemene vergadering van COPRO telt effectieve leden en toegetreden leden. 

De effectieve leden zijn rechtspersonen die behoren tot één van de beide stichtende groepen.

De groep van de openbare instellingen wordt gevormd door het Vlaams en Brussels gewest.
Deze groep vertegenwoordigt 50% van de stemmen en levert tevens de voorzitter.

De groep van de aannemers heeft eveneens 50% van de stemmen en vaardigt de ondervoorzitter af. Deze groep is momenteel samengesteld uit:

 • BFAW (Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken),
 • Bouwunie-infrastructuur, en
 • provinciale afdelingen van 
  • VlaWeBo (Vlaamse Wegenbouwers) en
  • FWEV (Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voirie).

Andere rechtspersonen kunnen, op voordracht van het bestuursorgaan, toegetreden lid worden van COPRO, evenwel zonder stemrecht.

Bestuursorgaan

Openbare instellingen

Vlaams Gewest Dhr. Filip Boelaert - Voorzitter
Mevr. Eva Van den Bossche
Dhr. Pieter De Winne
Brussels Gewest Mevr. Ilse Wuyts

Aannemers

BFAW  (Belgische Federatie van Aannemers van Wegenwerken) Dhr. Tom Willemen - Ondervoorzitter
Dhr. Bernard Cornez
Dhr. David Lamy
Dhr. Didier Block
Dhr. Eli Desmedt
Dhr. Jerome Vanroye (Bouwunie)
Dhr. Luk Geeroms

COPRO wordt beheerd door een bestuursorgaan die samengesteld is uit bestuurders aangesteld door:

 • de groep van de openbare instellingen en
 • de groep van de aannemers.

Iedere groep beschikt over 50 % van het stemmenaantal.

Externe Organisatie

Deze ziet er schematisch als volgt uit : 

Organogram

Algemene vergadering

 • Groep openbare instellingen
 • Groep aannemers

Bestuursorgaan

 • Groep openbare instellingen
 • Groep aannemers

Bestuurscomité

 • Voorzitter bestuursorgaan
 • Ondervoorzitter bestuursorgaan
 • CEO

Regionale Comités

 • Leden algemene vergadering en bestuursorgaan
 • Betrokken opdrachtgevers
 • Betrokken groeperingen

Klanten

 • Individuele producenten
 • Publieke bouwheren
 • Privé bouwheren
 • Andere certificatie-instellingen
 • Andere controle-instellingen
 • Derden

Comités en werkgroepen

 • Adviesraden
 • Certificatiecomités
 • Beroepscomités
 • Europese sectorgroepen
 • Normcommissies
 • Adviescomité
 • Diverse werkgroepen

Kwaliteitstoezicht

 • BELAC

Onpartijdigheid

De structuur van COPRO als 'derde partij' garandeert haar onafhankelijkheid tegenover de partijen die op haar een beroep doen. Tevens sluit het statutair doel van COPRO uit, dat zij zelf ontwerper, leverancier, koper, eigenaar of gebruiker is van de producten waarvoor op haar een beroep gedaan wordt of er als dusdanig bij betrokken wordt of voor deze producten optreedt als vertegenwoordiger.

Deze onpartijdigheid wordt gegarandeerd door de samenstelling van zijn organen:

Bestuurlijk

 • Algemene Vergadering
 • Bestuursorgaan
 • Bestuurscomité

 

Het Adviescomité is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar belanghebbende en deskundige partijen die actief zijn in de sector.

Per product is een specifieke Adviesraad of Sectorale Commissie opgericht die bevoegd is voor het beheer van en het toezicht op het gebruik van het COPRO- of BENOR-merk voor het betreffende product.

Deze gespecialiseerde, technische Adviesraad of Sectorale Commissie behandelt de certificatietechnische aspecten en bepaalt de regels die voor een specifieke COPRO- of BENOR-certificatie worden toegepast. Dit gebeurt door het opstellen en wijzigen van de Technische Voorschriften en het Toepassingsreglement. Op deze manier wordt het gewenste kwaliteitsniveau waarvoor het COPRO- of BENOR-merk garant moet staan vastgelegd.

De Adviesraad of de Sectorale Commissie is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar belanghebbende en deskundige partijen op het gebied van het betreffende product.

De onpartijdigheid wordt bevestigd door de FOD-Economie en geaudit door BELAC.

Om de deskundigheid en onafhankelijkheid van haar certificatie-activiteiten te waarborgen, heeft COPRO diverse commissies ingesteld, onder meer een toezichthoudend Adviescomité en verschillende Adviesraden of Sectorale Commissies.

Het Adviescomité heeft de taak de onpartijdigheid van de activiteiten van de certificatie-instelling te verzekeren door o.a.:

advies te geven over de onafhankelijke werking van de verschillende Adviesraden; advies te geven over de onpartijdigheid van de certificatie-activiteiten van de certificatie-instelling; advies te geven over de objectiviteit en betrouwbaarheid van de certificatie-activiteiten van de certificatie-instelling; advies te geven over de geïdentificeerde risico’s en de genomen maatregelen met betrekking tot de onpartijdigheid en de mogelijke belangenconflicten.

COPRO is

 • eigenaar van de certificeringsmerken COPRO voor bouwproducten en COPRO.EXE voor uitvoering, NTMB voor natuurtechnische milieubouw

 

 • geaccrediteerd door BELAC als keuringsorganisme (nr. 107-INSP), als certificatie-instelling van producten (nr. 107-PROD) en certificatie-instelling van managementsystemen (nr. 107-QMS)

 

 • door Europa genotificeerd voor CE-markering als notified body nr. 1137

 

 • door NBN erkend als sectorale operator

 

 • door BENOR vzw erkend als sector-organisme

 

 • VLAREL-erkend door OVAM voor monsternemingen van bouwstoffen en asbest in hopen

 

 • door BUtgb erkend als gemandateerde certificatie instelling

 

 • door SKAO erkend als certificatie-instelling voor de systeemcertificatie van de CO2-Prestatieladder

 

 • door OVAM erkend als certificatie-instelling asbest

 

 • door OVAM erkend als certificatie-instelling gerecycleerde granulaten