Overslaan en naar de inhoud gaan

Productcertificatie

Hier kom ALT tekst

Kader

Bij productcertificatie wordt de doorlopende controle van de conformiteit van het geproduceerde product toevertrouwd aan de producent of leverancier zelf. Een certificatie-instelling, die optreedt als onpartijdige en onafhankelijke ‘derde’ partij, ziet toe op de geloofwaardigheid van die zelfcontrole. Dit toezicht gebeurt hoofdzakelijk op basis van inspecties, die door een keuringsinstelling worden uitgevoerd.

Een producent of leverancier die op basis van een betrouwbare en traceerbare zelfcontrole in staat is om de conformiteit van zijn product in stand te houden, ontvangt van de certificatie-instelling een certificaat. Dit certificaat geeft de producent of leverancier de toestemming om het kwaliteitsmerk aan te brengen op zijn product en/of op zijn leveringsdocumenten.

Afhankelijk van het product en de situatie zijn alternatieven voor de hieronder vermelde merken mogelijk, onder de vorm van een gelijkwaardig kwaliteitsmerk, een partijkeuring of een aanvaardingskeuring door de opdrachtgever.

Rol van COPRO

COPRO is actief als certificatie-instelling in de bouwsector en beschikt over een BELAC-accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17065.

COPRO certificeert ondertussen meer dan 500 productie-eenheden van 50 verschillende producten.

COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.

BELAC 107 PROD

Sinds november 2021 heeft COPRO de goedkeuring van BELAC om te werken met een flexibele scope. Aan het gebruik van deze flexibele scope zijn strenge voorwaarden gekoppeld die tijdens een BELAC-audit tot in de details nagezien worden. Klik hier voor meer informatie hierover

Soorten kwaliteitsmerken

Naast de wettelijk verplichte CE-markering bestaan er vrijwillige kwaliteitsmerken.

Het zijn kwaliteitsmerken omdat ze waarborgen dat het gecertificeerde product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. Het zijn vrijwillige merken omdat ze door de markt worden gedragen en niet door de wetgeving worden opgelegd. Deze merken kunnen worden toegepast wanneer partijen dit onderling vrijwillig overeenkomen.

Certificaat

Het certificaat is het bewijs van het vertrouwen dat de certificatie-instelling heeft in de zelfcontrole van de producent of leverancier. Een producent of leverancier moet eerst gedurende een proefperiode aantonen dat hij in staat is de regels van het Toepassingsreglement en de eisen van het Technisch Voorschrift te respecteren, alvorens de certificatie-instelling het certificaat uitreikt.

Indien u de geldigheid van een certificaat wil nagaan, kan u dit verifiëren op onze website via het zoekveld. Ook via de producttoepassingen en de rubriek ‘certificaatdossier’ worden de geldige certificaten getoond.

Een certificaat bevestigt enkel het vertrouwen in de zelfcontrole van een certificaathouder voor een product op een productie-eenheid. Het doet geen uitspraak over het vertrouwen in de conformiteit van een welbepaald fabricaat. Daarvoor dient u de technische fiche(s) te raadplegen

Werkwijze

Het kloppend hart van productcertificatie is de Adviesraad (bij COPRO-certificatie) of de Sectorale Commissie (bij BENOR-certificatie). Deze werkgroepen worden georganiseerd door de sectorale organisatie of door de certificatie-instelling voor het betreffende product. Ze zijn samengesteld uit representatieve vertegenwoordigers van de bouwheren, gebruikers, producenten en experten.

Deze groep werkt – bij voorkeur in consensus – de regels uit die certificaathouders moeten volgen en lijst de eisen op die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. De regels worden gepubliceerd in de vorm van een Toepassingsreglement – Règlement d’Application (TRA); de eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift (PTV). Die eisen kunnen slaan op het personeel, het materieel, de productie-eenheid, de grondstoffen, het productieproces en het eindproduct zelf. Het Toepassingsreglement bevat alle regels die de certificaathouder via zijn zelfcontrole moet toepassen om aan die eisen doorlopend te voldoen.

Het Toepassingsreglement en het Technisch Voorschrift dienen tevens als leidraad voor het extern toezicht dat zal worden uitgevoerd door de keuringsinstelling(en). Zie inspectie.

Elke keuringsinstelling rapporteert aan de betrokken certificatie-instelling. Die laatste zal de vaststellingen van de keuringsinstelling evalueren en – ingeval van afwijkingen – maatregelen opleggen of sancties betekenen. Die sancties kunnen variëren van een verscherpt toezicht over een tijdelijke schorsing van het certificaat tot zelfs een definitieve intrekking van het certificaat.

Het functioneren van COPRO als certificatie-instelling verloopt volgens vastgelegde procedures, die gebaseerd zijn op de norm ISO/IEC 17065 en geaccrediteerd worden door BELAC. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.

Hier komt ALT tekst

Voordelen

Dankzij productcertificatie

  • beschikt de bouwheer over een kwaliteitsgarantie voor de gebruikte producten, processen of diensten op basis waarvan hij van een voorafgaande keuring kan afzien;
  • kunnen de ontwerper en de architect hun aandacht toespitsen op hun opdracht en op de kwaliteit van de bouwwerken;
  • beschikt de aannemer over een bijkomende garantie dat hij met kwaliteitsvolle producten werkt;
  • geniet de leverancier het noodzakelijk vertrouwen van de gebruiker in de geleverde producten, processen of diensten.

Herkennen

Om een gecertificeerd fabricaat te herkennen, zijn minstens een technische fiche en een leveringsbon nodig.

Algemeen is certificatie herkenbaar aan: 

  • IDENTIFICATIE VAN HET FABRICAAT: 

Het Merk wordt afgebeeld op het product, de productverpakking of op de leveringsdocumenten. Doorgaans wordt het Merk aangevuld met een identificatie, die kan bestaan uit een verwijzing naar het certificaat, de technische fiche, de PTV, het fabricaat en/of de certificaathouder. In de technische voorschriften (PTV) van het product kan men terugvinden hoe de identificatie er uit moet zien. U kan dit document voor elk product terugvinden via de zoekfunctie op onze website.

  • LEVERINGSBON: 

Om te verifiëren welk fabricaat door een leverancier werd geleverd, dient de klant te beschikken over een leveringsbon. Hierop staan een reeks gegevens die het geleverde fabricaat volledig identificeren en traceerbaar maken. 

  • TECHNISCHE FICHE: 

Om te verifiëren of een welbepaald fabricaat gecertificeerd is, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of er voor dit fabricaat een geldige technische fiche bestaat.  De meer dan 8000 technische fiches van alle door COPRO-gecertificeerde producten zijn terug te vinden op het COPRO Extranet.

  • CERTIFICAAT:

Om te verifiëren of een leverancier al dan niet beschikt over een certificaat voor een welbepaalde productie-eenheid, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of een certificaat op dit moment geldig is.  Een certificaat zegt echter niets over de certificatie van een welbepaald fabricaat. Niet alle fabricaten die een leverancier op de markt brengt zijn immers gecertificeerd. Om hier zekerheid over te hebben, heeft men een technische fiche nodig. 

  • TWIJFEL?

Neem dan zeker contact op met onze medewerkers. Onder ‘Contact’ vindt u de juiste contactpersonen voor elk product.