Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroep

De certificaathouder die het oneens is met een beslissing van COPRO met betrekking tot de sanctionele schorsing of intrekking van zijn certificaat of met de weigering om het certificaat uit te reiken, heeft het recht beroep aan te tekenen tegen deze beslissing bij het Beroepscomité opgericht in de schoot van COPRO.

Het beroepscomité is bevoegd voor het behandelen van beroep tegen de beslissingen van COPRO. Dit beroepscomité handelt volledig autonoom.   

 1. Samenstelling beroepscomité
  1. De voorzitter van het bestuursorgaan van COPRO stelt, in functie van het te behandelen beroep, een beroepscomité samen. Het is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van de openbare instellingen en 2 vertegenwoordigers van de gebruikers. Bovendien mag ieder lid van het beroepscomité zich laten bijstaan door een deskundige.
  2. Personen die verantwoordelijk waren voor de besluiten waartegen beroep wordt ingediend kunnen geen deel uitmaken van het beroepscomité.  
 2. Regels Voor iedere persoon die deelneemt aan de vergaderingen van het beroepscomité, gelden regels van absolute geheimhouding en vertrouwelijke behandeling van alle bekomen informatie enerzijds, en van volstrekte integriteit, onpartijdigheid en objectiviteit in alle handelingen in naam van COPRO anderzijds.  
 3. Procedures
  1. Deskundigen kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het beroepscomité, maar hebben geen stemrecht. Het beroepscomité beslist bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen primeert de stem van de openbare instellingen.
  2. Iedere beroepsprocedure bestaat uit 2 delen : - de in-overweging-neming, - de behandeling ten gronde
 4. In-overweging-neming De in-overweging-neming bestaat uit :
  1. Het bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de indiener van het beroep, omtrent de ontvankelijkheid ervan. Redenen van onontvankelijkheid zijn : - het niet aangetekend verzenden van een beroep, - het niet vermelden van het voorwerp van het beroep,  - het niet omschrijven van de redenen van het beroep. 
  2. Het aangetekend verzenden van een uitnodiging aan de indiener, om op een bepaalde tijd en plaats voor het beroepscomité te verschijnen, om gehoord te worden.  
 5. Behandeling ten gronde
  1. De behandeling ten gronde door het beroepscomité omvat :
   1. Het aanhoren van de uitleg van de indiener van het beroep.
   2. De evaluatie van deze uitleg, in het licht van alle informatie die beschikbaar is.
   3. De beraadslaging en afzonderlijke stemming over de te nemen beslissing. Het beroepscomité heeft als taak na te gaan of het certificatiecomité de juiste beslissing genomen heeft. Het beroepscomité heeft de eindbeslissing.
   4. De betekening van de beslissing, per aangetekend schrijven, aan de indiener van het beroep.
  2. Binnen het reglementaire kader kan het beroepscomité zelf straffen opleggen.
  3. Tegen de beslissing van het beroepscomité is geen hoger beroep meer mogelijk, tenzij langs juridische weg, en zij is onmiddellijk uitvoerbaar.

Een kopie van de volledige procedure kan op schriftelijk verzoek bij COPRO aangevraagd worden.