Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhoogde productiecontrole

L'aéroport de Bruxelles a renforcé le contrôle de la production

Kader

Bouwheren verwachten, zeker voor belangrijke werven, grote inspanningen op het niveau van kwaliteit van al haar partners. Het ontwerp, de voorschriften, de gebruikte producten, de uitvoering, het onderhoud, enz. zijn belangrijke parameters die bijdragen tot een kwaliteitsvol eindresultaat.

COPRO legt zich in het bijzonder toe op de kwaliteit en conformiteit van de geleverde producten en dit door de keuring en certificatie ervan.

Aangezien certificatie gebaseerd is op steekproefsgewijze controles bestaat er geen absolute zekerheid dat de producten voor een bepaalde werf aan een externe controle worden onderworpen.

Tijdens controles in het kader van certificatie wordt er meestal getoetst aan eisen in normen, technische voorschriften en/of typebestekken en gebeuren er dus geen controles naar overeenkomstigheid met de bepalingen in het bijzonder bestek van een specifieke werf.

Er is bovendien – gezien de verplichte vertrouwelijkheid bij certificatie - geen rechtstreekse communicatie tussen de keuringsinstelling en de bouwheer, betreffende de vaststellingen die tijdens een inspectie worden gedaan.

Door het extern toezicht volledig af te stemmen op een bepaalde werf en te laten aansluiten op de controles door de bouwheer, kan het kwaliteitstoezicht aanzienlijk verhoogd worden. Daarom kan COPRO, op vraag van de bouwheer, een specifieke ‘verhoogde productiecontrole’ uitvoeren.

Scope

Voor de volgende producten wordt de mogelijkheid voor een verhoogde externe productiecontrole voorzien:

 • met cement behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling;
 • fundering in teerhoudend asfaltgranulaatcement;
 • bitumineuze mengsels (asfalt- en/of gietasfaltmengsels);
 • hydraulisch gebonden mengsels;
 • wegenbeton en beton voor lijnvormige elementen.

Eisen

Er wordt bij verhoogde productiecontrole steeds gecontroleerd of de producten voldoen aan de eisen die vermeld staan in het bijzonder bestek.

Werkwijze

De controles die in deze context gebeuren zijn aanvullend op de certificatie in het kader van een BENOR- of COPRO-keurmerk.

Ze verschillen onder andere van de certificatiecontroles in volgende opzichten:

 1. Er gebeuren controles naar de conformiteit met het bijzonder bestek voor deze werf. Deze controles starten al vóór de aanvang van de werken, zodat er zekerheid is dat de door de aannemer voorgestelde producten overeenkomstig zijn met het bijzonder bestek.
 2. De frequentie van het extern toezicht is hoger en deze gebeuren specifiek voor de gevraagde werf. De planning van de inspecties gebeurt in overleg met de bouwheer, zodat er toezicht is op het ogenblik van productie dat voor hem belangrijk is.
 3. Er is voorzien in communicatie tussen keuringsinstelling en bouwheer zodat onmiddellijk gepast gereageerd kan worden op mogelijke afwijkingen op de productieplaats. Hierdoor sluit de verhoogde productiecontrole naadloos aan op het extern toezicht in het kader van certificatie en wordt het kwaliteitstoezicht aanzienlijk verhoogd.
 4. Na afloop van de werf ontvangt de bouwheer een eindrapport, waarin alle vaststellingen overzichtelijk worden samengevat.

Het spreekt voor zich dat deze verhoogde productiecontroles een verlengstuk zijn op de bestaande BENOR- of COPRO-certificatie en dan ook uitsluitend kunnen uitgevoerd worden door de keuringsinstelling die het standaard extern toezicht uitvoert in het kader van de gekoppelde certificatie.

Voorschrijven

De verhoogde productiecontrole wordt bij voorkeur afgedwongen door opname van een bijgevoegd artikel in het bijzonder bestek. Voor meer informatie kan u ons contacteren.

Voordelen

De voordelen voor de verschillende partijen zijn voor de hand liggend:

 • De bouwheer ontvangt producten met een verhoogd vertrouwen in de kwaliteit. De externe controles zijn immers afgestemd op zijn eisen en zijn specifieke werven. Bij afwijkingen wordt hij hierover ingelicht en wordt de mogelijke invloed op de kwaliteit besproken.
 • De aannemer ontvangt het voorziene product met de vooropgestelde kwaliteit.
 • De producent weet dat de kwaliteit van zijn product, voor de specifieke werf, aangetoond is.

Rol van COPRO

COPRO gaat bij de certificaathouder langs en voert inspecties uit. De bevindingen worden vervolgens overgemaakt aan de producent, aannemer en bouwheer zodat de gepaste maatregelen genomen kunnen worden. 

Aanvragen

De verhoogde productiecontrole wordt voorgeschreven in het bijzonder bestek. De aannemer of producent kan vervolgens contact opnemen met COPRO zodat een overeenkomst kan worden opgesteld betreffende de uit te voeren inspecties.

Referenties

Verhoogde productiecontrole wordt vaak toegepast bij grote infrastructuurprojecten zoals snelwegen, luchthavens, enz. Hieronder vindt u een greep uit recente referenties:

2021

 • W19/01 N37 Structureel onderhoud Ring Pittem
 • W19/02 Brussel Mobiliteit - Diverse werven
 • W20/03 E314 Renovatie viaduct Wilsele rijrichting Lummen
 • W20/04 N31 Brugge Structureel onderhoud
 • W20/05 N49 Kaprijke Herstelling van asfaltverharding in beide richtingen
 • W21/02 Fietspaden West-Vlaanderen
 • W21/03 Fietspaden Oost-Vlaanderen
 • W21/04 Fietspaden Limburg
 • W21/06 E314 Wilsele fase 3

2020

 • W19/13 AWV R4 Structureel onderhoud tussen E40 en complex Melle
 • W19/06 BAC RWY25R/07L Runway Luchthaven Zaventem
 • W19/10 A13 Renovatie van de A13 te Beringen
 • W20/02 A8 Structureel onderhoud Halle
 • W20/03 E314 Renovatie viaduct Wilsele rijrichting Lummen
 • W19/01 N37 Structureel onderhoud ring Pittem
 • W19/02 Brussel Mobiliteit - Diverse werven

Renovatiewerken Brussels Airport

In augustus 2020 werd op Brussels Airport de startbaan 07L/25R gerenoveerd. Gezien het grote belang dat Brussels Airport hecht aan de kwaliteit van deze werken werd COPRO ingeschakeld om de kwaliteit van de gebruikte asfaltmengsels nauwgezet te controleren.