Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitvoeringscertificatie

certification d’exécution

Kader

De Stuurgroep ligt aan de basis van de uitvoeringscertificatie. Hierin zetelen vertegenwoordigers van publieke bouwheren, aannemers, experten en gebruikers.

De Stuurgroep bepaalt en bewaakt de algemene principes van de uitvoeringscertificatie. Ze bepaalt de algemene en specifieke noden van de uitvoeringscertificatie en ziet erop toe of alle noodzakelijke partijen erbij betrokken worden.

De volledige sector kan geconsulteerd worden in een klankbordvergadering. Deze kan ook georganiseerd worden rond een specifiek onderwerp waarbij alle betrokken actoren deze vergadering kunnen bijwonen.

Merk

Om het verschil duidelijk te maken met productcertificatie, werd een apart merk gedeponeerd:

COPRO EXE

Het COPRO.EXE-merk is een vrijwillig collectief merk waarvan COPRO de titularis is, en bevestigt het vertrouwen in een uitvoering (EXEcute). Andere certificatie-instellingen gebruiken dezelfde .EXE toevoeging voor uitvoeringscertificatie.

Lees meer over COPRO.EXE

Eisen

Om de geschiktheid van een uitvoerder aan te tonen, worden door de sector specifieke eisen opgelegd. Deze eisen kunnen betrekking hebben op het personeel, het materieel, de producten, de locatie en de uitvoering zelf. Al deze eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift, kortweg PTV.

Uitvoeringscertificatie gebeurt steeds volgens de eisen van de PTV voor deze uitvoering. Het is een publiek referentiedocument, gratis te downloaden via het zoekmenu op onze website.

Omdat het kan voorkomen dat er een PTV van toepassing is voor een product én een PTV voor het aanbrengen van dat product, werd ervoor geopteerd om alle technische voorschriften voor uitvoeringen onder te brengen in de PTV 8xxx-reeks. Zo is het onderscheid tussen productie en uitvoering meteen duidelijk.

Werkwijze

De praktische uitwerking van specifieke uitvoeringscertificaties gebeurt in Adviesraden. Deze zijn samengesteld uit representatieve vertegenwoordigers van de bouwheren, gebruikers, uitvoerders en experten van deze specifieke uitvoering. Deze groep werkt de regels uit die certificaathouders moeten volgen en lijst de eisen op die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. De regels worden gepubliceerd in de vorm van een Bijzonder Reglement (BRS); de eisen worden verzameld in een Technisch Voorschrift (PTV).

Het Bijzonder Reglement en het Technisch Voorschrift dienen tevens als leidraad voor het extern toezicht dat zal worden uitgevoerd door de keuringsinstelling(en). Zie inspectie.

Het functioneren van COPRO als certificatie-instelling verloopt volgens vastgelegde procedures, die gebaseerd zijn op de norm ISO/IEC 17065 en geaccrediteerd worden door BELAC. COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.

Certificaat

Het vertrouwen dat de certificatie-instelling heeft in de uitvoerder wordt bevestigd door het afleveren van een certificaat.

Indien u de geldigheid van een certificaat wil nagaan, dient dit te worden geverifieerd op onze website.

Herkennen

Om te verifiëren of een uitvoerder al dan niet beschikt over een certificaat voor een welbepaalde uitvoering, dient de website van de certificatie-instelling te worden geraadpleegd. Dit is het enige medium om af te toetsen of een certificaat geldig is.

Voorschrijven

Hoe uitvoeringscertificatie voorschrijven hangt af van de regio en het gebruikte typebestek.

Het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw in Vlaanderen heeft uitvoeringscertificatie voor bepaalde uitvoeringen reeds opgenomen sinds versie 4.1

In de Waalse Qualiroutes en het Brusselse Typebestek is momenteel nog geen verwijzing naar uitvoeringscertificatie opgenomen.

Voordelen

Een opdrachtgever mag van een uitvoering gerealiseerd onder een uitvoeringscertificaat verwachten dat ze gebeurt volgens een door de sector overeengekomen kwalitatieve manier en dat ze beantwoordt aan een reeks eisen die door die sector als relevant worden beschouwd voor de kwaliteit van de uitvoering.

Dankzij de uitvoeringscertificatie:

  • kan de bouwheer verwachten dat de uitvoering gebeurt op een kwalitatieve manier;
  • kunnen de ontwerper en de architect hun aandacht toespitsen op hun kerntaken;
  • beschikt de hoofdaannemer over een voldoende vertrouwen dat hij met kwaliteitsvolle uitvoerders werkt;
  • geniet de uitvoerder het noodzakelijk vertrouwen in zijn geleverde diensten.

Rol van COPRO

  • COPRO is actief als certificatie-instelling in de bouwsector en beschikt over een BELAC-accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17065.
  • COPRO is gestart met de certificatie van uitvoerders in 2020. 
  • COPRO is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 107 PROD.