Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen, zonder korting, betaalbaar te Brussel binnen 30 dagen einde maand.  
  2. Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De postdatum van de protestbrief geldt als bewijs.  
  3. Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest berekend aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met één punt.  
  4. Bij niet-betaling binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 625 EUR.  
  5. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid behorend tot de rechtbanken van het arrondissement Brussel.